Yazar Rehberi

DERGİ POLİTİKALARI

 

Derginin Amacı

Bilgi Dünyası dergisi Üniversite ve Araştırma Kütphanecileri Derneği (ÜNAK) tarafından yaymnlanan uluslararası hakemli bir dergidir.

Türkiye’de kütüphanecilik ve bilgi bilim alanında kar amacı gütmeyen bir sivil toplum kuruluşu olan ÜNAK, kütüphanecilik ve bilgibilim alanındaki sorunları çözme potansiyeline sahip akademik çalışmalarla alanyazına ve uygulamacılara katkı sağlamaktan memnuniyet duymaktadır.

Bilgi Dünyası dergisi öncelikle Türkiye’de ve daha geniş kapsamda ise dünyada kütüphanecilik ve bilgibilim alanının gelişmesine katkı sağlamayı öncelikli amaç olarak belirlemiştir. Bu amaç doğrultusunda, Bilgi Dünyası üniversite ve arştırma kütüphaneleri, halk kütüphaneleri, okul kütüphaneleri, özel kütüphaneler, dokümantasyon ve enformasyon merkezleri, araştırma merkezleri, arşivler, müzeler ve diğer bellek kurumlarının tüm kademelerindeki sorunlara somut çözüm önerileri sunan, uygulamacı ve akademisyenlerin profesyonel gelişimlerine katkı sağlayan akademik çalışmaların yaygınlaştırılmasına hizmet etmektedir.

Ayrıca Bilgi Dünyası, Türkiye’de kütüphanecilik ve bilgibilim alanyazının geliştirilmesine yön veren bir dergi konumundadır.

Bilgi Dünyası, bellek kurumlarının daha nitelikli bilgi hizmetleri geliştirmelerine katkı sağlamaktadır. Bu doğrultuda Bilgi Dünyası kütüphanecilik ve bilgibilim alanında “odak dergi” ve “dergi okulu” olma hedefine ulaşmaya yönelik bir içeriğin oluşturulmasını benimsemiştir. Bilgi Dünyası, bu içeriğin bütünsel bir bakış ile sürdürülmesinde ve  ilgili alanda ortak akıl oluşturulmasında aracılık görevi üstlenmiştir.

 

Odak ve Kapsam

Amaçları doğrultusunda Bilgi Dünyası’nın yayın odağında;

 • Bilgibilim çalışanlarının profesyonel iş yaşantılarını geliştiren,
 • Kütüphane, arşiv ve diğer bellek kurumlarının kurum içi uygulamalarına doğrudan katkı sağlayarak teori ve uygulama arasında bağ kuran,
 • Kullanıcı ekosistemi ile ilgili bütüncül bakış açısı sunan,
 • Kütüphane, arşiv ve diğer bellek kurumlarına farklı açılardan vizyon ve yenilik getiren,
 • Türkiye'nin yerel ve güncel bilgibilim sorunlarını hem kendi özelinde değerlendiren hem de uluslararası karşılaştırmalarla inceleyen,
 • Türkiye’de kütüphanecilik ve bilgibilim eğitimine katkı sağlayan

çalışmalar yer almaktadır.

Ayrıca aşağıda belirtilen alanlar Bilgi Dünyası’nın yayın kapsamında;

 • Bilginin üretimi, korunması, saklanması, standartlaştırılması, tanımlanması, kataloglanması, indekslenmesi, erişilebilirliğinin sağlanması, dijitalleştirilmesi, aktarılması, kullanılması, pazarlanması, sunulması ve etki değerinin ölçülmesi alanlarından bir veya daha fazlasına katkı sağlayan, model geliştiren ve çözüm sunan,
 • Kütüphane, arşiv ve diğer bellek kurumlarının tüm kademelerindeki temel problemleri ve uygulamaları analiz eden ve geliştiren,
 • Kütüphanecilik ve diğer bilgibilim profesyonellerinin yeterliklerini, hizmet geliştirme ve katma değer yaratma becerilerini geliştirmeye yardımcı olan,
 • Kütüphanecilik ve bilgibilim öğrencilerinin daha nitelikli bilgi profesyonelleri olmalarını amaçlayan, aldıkları lisans, lisansüstü ve kurum içi eğitim modellerini irdeleyen ve çıktılarını tartışan,
 • Ulusal eğitim politikaları bağlamında bilgi hizmetlerini ölçen, inceleyen, geliştiren ve ilgili sorunlara öneri getiren,
 • Farklı kullanıcı gruplarının bireysel, eğitsel ve sosyal beklentilerine cevap verebilecek bilgi hizmetlerini ve uygulamalarını ele alan,
 • Teorik de olsa yeni bir kütüphanecilik ve bilgibilim standardı geliştiren ve değerlendiren,
 • Aktif kullanıcı katılımını geliştiren ve destekleyen,
 • Kullanılan hizmetlerin kullanışlılığı ve etkisini ölçen veya gelişimini sağlayan,
 • Yeni hizmet modeli geliştiren ve sınayan,
 • Bilgi hizmetlerinde teknoloji bütünlüğünü yansıtan,
 • Kütüphane ve bilgi merkezi yapılarını mimari açıdan geliştiren, inceleyen ve gelişmine öneri getiren,
 • Bilgi politikaları ile hukuk altyapısının oluşumuna ve geliştirilmesine olanak sağlayan,
 • Bilgi altyapısı, sistemleri, hizmetleri ve bilgi kaynakları odağından hareketle bilgi toplumu olma stratejisinin oluşturulması ve yaygınlaştırılmasını hedefleyen,

çalışmalar yer almaktadır.

 

Kısıtlamalar ve Değerlendirmeye Kabul Edilmeyen Başvurular

Kütüphanecilik ve bilgibilim alanı ile yukarıdaki odak ve kapsamla ilişkilendirilmemiş diğer alanlara ait çalışmalar Bilgi Dünyası yayın kapsamına girmemektedir.

 

Yayın Sıklığı

Uluslararası hakemli bir dergi olan Bilgi Dünyası Haziran ve Aralık aylarında olmak üzere yılda iki kez yayımlanır. Duyuruları bir yıl önceden yapılmak üzere yılda en fazla iki özel sayı yayımlanabilir. Özel sayılarda ele alınacak konular güncel tartışmalar dikkate alınarak dosya konusu oluşturacak, kütüphanecilik ve bilgibilim alanına yön verecek şekilde Yayın Kurulu tarafından belirlenir.

Yayın Dili

Bilgi Dünyası Türkçe ve İngilizce dillerinde yayın kabul etmektedir. Gönderilen çalışmalar tam metin dilinin (Türkçe veya İngilizce) dil bilgisi kurallarına ve bilimsel alanyazınına uygun, sade ve açık bir dil kalitesine sahip olmalıdır. Çalışmalar yabancı kelimelerden arındırılmış temiz ve akıcı bir dille yazılmalıdır.

İngilizce dilinde yazılmış çalışmaların yazarlarına çalışmalarını yüklemeden önce İngilizce redaksiyon için kurumsal destek almaları önerilir. Bilgi Dünyası'na gönderilen çalışmalar için değerlendirme sürecinde Yayın Kurulu ve/veya Bilim Kurulu tarafından dil redaksiyonu talep edilebilir. Dil redaksiyonu talep edilen çalışmalar, aşağıda önerilen akredite dil kuruluşlarında çalışma redakte yaptırılır ve yaptırılan redaksiyonun belgesi Yayın Kuruluna ibraz edilir. Redakte edilmeyen ve belgelendirilmeyen çalışmalar yayına kabul edilmez.

yazarların çalışmalarına ilişkin redaksiyon sürecinde destek alabilecekleri kuruluşlar aşağıda sunulmaktadır.

Derginin Bölümleri

Bilgi Dünyası aşağıdaki bölümlerde çalışma kabul etmektedir.

Özgün Araştırma Makaleleri (Hakem değerlendirmesinden geçer)

Bilgi Dünyası’na değerlendirilmek için gönderilen özgün araştırma makaleleri, kütüphanecilik ve biligbilim alanını ve bu alandaki sorunları derinlemesine yansıtan, bilimsel alanyazını nesnel bir bakış açısıyla kapsayan, bilimsel yöntemlere dayanarak bu sorunlara yönelik ölçümlenebilir ve uygulanabilir öneriler getiren, alana doğrudan katkı ve özgün değer sağlayan bir  nitelikte olmalıdır. Bu bölüm için gönderilen çalışmalar “Kör Hakemlik ve Değerlendirme Süreci”nde belirtilen adımlara göre değerlendirilir.

Görüşler (Hakem değerlendirmesinden geçer)

Bilgi Dünyası’na değerlendirilmek için gönderilen görüş çalışmaları, kütüphanecilik ve bilgibilim alanını ya da bu alandaki uygulamaları ve sorunları bilimsel dayanaklarla yansıtan, konunun önemini vurgulayan ve çözüm önerileri getiren bir nitelikte olmalıdır. Bu bölüm için gönderilen çalışmalar “Kör Hakemlik ve Değerlendirme Süreci”nde belirtilen adımlara göre değerlendirilir.

Kitap Tanıtımları (Hakem değerlendirmesinden geçmez)

Bilgi Dünyası’na gönderilen Kitap tanıtımları, kütüphanecilik ve bilgibilim alanına yönelik içeriğe sahip kitap türü yayınları inceleyen, tanıtan veya nesnel olarak eleştiren çalışmalardır. Bu çalışmalar Yayın Kurulu tarafından değerlendirilerek yayına kabul veya iade edilir. Değerlendirme sonucu Yayın Kurulu yazarlardan geliştirme ve iyileştirme talebinde bulunabilir.

Açık Erişim Politikası

Bilgi Dünyası yayımlanma ile birlikte açık erişim sağlama politikasını benimsemiştir. Açık erişim bilginin küresel değişimini artırarak insanlık için yararlı sonuçlar doğurmaktadır. Bilgi Dünyası aynı zamanda 12 Eylül 2012 tarihinde kabul edilen Budapeşte Açık  Erişim Girişimi'ni desteklemektedir. Bu bağlamda Bilgi Dünyası Yayın Kurulu tarafından benimsenen açık erişim politikaları http://www.budapestopenaccessinitiative.org/boai-10-translations/turkish-translation adresinde yer almaktadır.

Creative CommonsBilgi Dünyası'nda yayımlanan tüm makaleler "Creative Commons  Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı" ile lisanslanmıştır. Bu lisans; yayımlanan tüm makalelere, veri setlerine, grafik ve eklere kaynak göstermek şartıyla veri madenciliği uygulamalarında, arama motorlarında, web sitelerinde, bloglarda ve diğer tüm platformlarda çoğaltma, paylaşma ve yayma hakkı tanır. Açık erişim disiplinler arası iletişimi kolaylaştıran, farklı disiplinlerin birbirleriyle çalışabilmesini teşvik eden bir yaklaşımdır. Bilgi Dünyası bu doğrultuda makalelerine daha çok erişim ve daha şeffaf bir değerlendirme süreci sunarak kendi alanına katma değer sağlamaktadır.

Bilgi Dünyası, açık erişim sağlama politikası kapsamında kütüphanelerin dergi içeriğini kütüphane katalog kayıtlarına almalarını önermektedir.

Bilgi Dünyası'nın yayıncısı olan Üniversite ve Araştırma Kütüphanecileri Derneği (ÜNAK), hiç bir kütüphane veya okuyucudan yayımlanan elektronik makalelere erişim için abonelik ve ücret talep etmeyeceğini taahhüt eder.

Bilgi Dünyası makale işlem ücreti (değerlendirme ücreti veya basım ücreti) ve makalelere erişim için abonelik ücreti talep etmediği için hiçbir gelir kaynağı bulunmamaktadır. Ancak, gönderilen çalışmalara yönelik olarak, alan editörleri veya hakemlerden gelen öneriler doğrultusunda, Bilgi Dünyası Yayın Kurulu tarafından talep edilen dil editörlüğü veya redaksiyon işlemleri ile ilgili  maddi yükümlülükler yazarlara aittir.

Gizlilik Beyanı

Bilgi Dünyası Dergi Yönetim Sistemine girilen isim ve elektronik posta adresleri gibi kişisel bilgiler, yalnızca bu Derginin ve ÜNAK'ın bilimsel amaçları doğrultusunda kullanılacaktır. Bu bilgiler başka bir amaç veya bölüm için kullanılmayacak olup, üçüncü taraflarla paylaşılmayacaktır.

Arşivleme

Bilgi Dünyası'nda yayımlanan tüm makale, görüş ve kitap tanıtımlarına ait üstveriler ve tam metinler XML ve .pdf formatlarında üçüncü parti bulut bir sunucuda erişime kapalı bir şekilde saklanır. Ayrıca TÜBİTAK ULAKBİM  Sosyal Bilimler Veritabanı aracılığıyla tüm makaleler .pdf formatında ULAKBİM sunucularında saklanmakta ve sunulmaktadır.

Dizinler

 • Scopus,
 • LISA (Library and Information Science Abstracts),
 • EBSCOHOST-LISTA (Library, Information Science & Technology Abstracts),
 • Index Copernicus,
 • TÜBİTAK-ULAKBİM Sosyal Bilimler Veri Tabanları,
 • DOAJ (Directory of Open Access Journals), 
 • E-Lis (E-Prints in Library and Information Science),
 • ASOS Index,
 • Araştırmax Bilimsel Yayın İndeksi.

Sponsorluk ve Reklam

Bilgi Dünyası yayın kapsamına uygun ürün ve hizmetlere yönelik sponsorluk ve reklam kabul etmektedir.  Ayrıca Bilgi Dünyası ve ÜNAK’ın bilimsel amaçları doğrultusunda web sayfası üzerinden kar amacı gütmeyen bilimsel ve eğitsel etkinlikler duyurulabilir.

Reklam ve sponsorluk anlaşmaları için [email protected] adresinden iletişime geçilebilir.

 

YAYIN POLİTİKALARI

Yazım Kuralları

Bilgi Dünyası’na gönderilecek çalışmalar aşağıdaki özelliklere göre hazırlanmalıdır:

Sayfa Düzeni: A4 Dikey, Kenar Boşlukları (Normal) (4 yandan 2,5cm)

Bilgi Dünyası makale sayfa sayısı veya kelime sayısı ile ilgili sınırlama getirmemektedir. Ancak Yayın Kurulu veya Bilim Kurulu çalışmanın niteliğini kaybetmeden kısaltılabileceği yönünde görüş belirtebilir.

Font Ailesi: Arial, Ana başlıklar 12, Metin ve Kaynakça 11 punto büyüklüğünde yazılmalıdır.

Her çalışma sırasıyla aşağıdaki ana başlıklardan oluşmalıdır;

Başlık

Çalışmanın başlığı, içeriğini açık şekilde yansıtmalı ve kapsayıcı nitelikte olmalıdır. Bağlaçlar hariç her kelimenin baş harfi büyük yazılmalıdır.

İngilizce Başlık

Çalışmanın başlığı ile aynı doğrultuda, çalışmanın içeriğini açık bir şekilde yansıtan ve kapsayıcı bir nitelikte bulunan İngilizce bir başlık hazırlanmalıdır. Bağlaçlar hariç her kelimenin baş harfi büyük verilmelidir.

Öz

Çalışmanın amacını, kapsamını, yöntemini, sonuçlarını, öne çıkan yanlarını ve özgün değerini açık ve kısa bir şekilde yansıtmalıdır. Öz, Türkçe ve İngilizce olarak ayrı ayrı düzenlenmeli ve her iki Öz/Abstract de en fazla 250 kelimeden oluşmalıdır.

Anahtar Kelimeler

Çalışmanın bütünlüğünü yansıtan en az 5 en çok 7 anahtar kelime belirlenmelidir. Anahtar kelimeler aralarında virgül kullanılmalıdır. İlk anahtar kelimenin ilk harfi büyük diğer anahtar kelimeler ise özel isim olmadıkça küçük yazılmalıdır.

İngilizce Anahtar Kelimeler (Keywords)

Çalışmanın anahtar kelimeler bölümüne bağlı ve aynı sayıda İngilizce anahtar kelimeler aralarında virgül kullanılarak verilmelidir. İlk anahtar kelimenin ilk harfi büyük diğer anahtar kelimeler ise özel isim olmadıkça küçük yazılmalıdır

Giriş

Araştırma konusunun temeli, çalışmanın bölümlerine yönelik özet bilgi, bilimsel alanyazındaki karşılığı, araştırmanın önemi, araştırma problemi ve amaçları giriş kısmında detaylandırılmalıdır. Bu bölüm tek başlık altında toplanabileceği gibi farklı başlıklarla da ayrıntılandırılabilir. Metin içerisinde koyu ya da altı çizili ifadeler kullanılmamalıdır.

Yöntem

Araştırmanın türü, modeli, soruları ve hipotezleri araştırma grubu, veri toplama teknikleri, geçerliği ve güvenirliği, veri toplama teknikleri, verilerin analizi, sınırlılıkları, gerekli ise etik kurul onayı yöntem kısmında detaylandırılmalıdır. Bu bölümde ayrıca Araştırma Soruları, Araştırma Modeli, Hipotezler, Veri Analizi, Veri Toplama Teknikleri gibi alt başlıklar da tercih edilebilir.

Bulgular

Araştırmada elde edilen bulgular; çalışmanın amacı ve problemini destekler nitelikte ve bütünlüğü koruyacak biçimde ilgili tablo, şekil, grafik veya resimlerle açıklanmalıdır.

Kullanılan tablo, şekil, grafik veya resimlere mutlaka metin içerisinde yönlendirme yapılmalıdır. Grafik ya da Şekil olarak verilen bulgu sunumlarının yayın kalitesi ve okunabilirlik açısından yüksek kalitede (en az 300 DPI çözünürlükte) verilmesi gerekmektedir. Tablo olarak verilen bulgular ise APA kurallarına uygun bir formatta verilmelidir. Çalışmada kullanılan bütün tablo, grafik, şekil ve resimler başlıklandırılmalıdır.

Bulgular bölümü çalışmanın okunabilirliği ve anlaşılırlığını artırmak amacıyla altbaşlıklarla verilebilir.

Tartışma *

Araştırmanın önemi ışığında, elde edilen bulgular alanyazın ve yazar yorumları ile tartışılmalıdır.

Sonuç *

Sonuç kısmında tartışmalar ışığında ortaya çıkan ana fikirler açıklanmalıdır.

Öneriler *

Çalışmanın tartışma ve sonucuna uygun önerilerde bulunulmalıdır. Ayrıca alanyazına katkı sağlayacak, gelecekte yapılabilecek çalışmalara ve alandaki uygulamalara yönelik önerileri de içermelidir.

Teşekkür **

Araştırmanın ortaya çıkarılması aşamasında küçük katkı sağlamış kişi veya kurumlara teşekkürler belirtilmelidir.

Kaynakça

Kaynakça APA 6 kaynak gösterme esasları doğrultusunda hazırlanmalıdır. Metin içi gönderme ve atıflar tam metnin diline uygun verilmelidir. Türkçe tam metin için Türkçe kaynak gösterme usul ve esasları, İngilizce tam metin için İngilizce kaynak gösterme usul ve esasları dikkate alınmalıdır.

Font ailesi Arial ve satır aralığı 4 nk olacak şekilde verilmelidir. Girinti 4. Harf altına gelecek şekilde verilmelidir.

Ekler **

Ek tablo, şekil, grafik ve resimler kaynakça sonrasında yeni bir sayfada verilmelidir. Her bir ek için Ek 1., Ek 2. gibi sınıflandırılmalı ve her bir ek ayrı ayrı başlıklandırılmalıdır. Ek olarak kullanılan bir unsur var ise bu unsura yönelik metin içi yönlendirmeler mutlaka verilmelidir.

* Tartışma, Sonuç ve Öneriler yazarlar tarafından  tek başlık altında toplanabileceği gibi ayrı ayrı da verilebilir.

** Teşekkür ve Ek bilgileri yer alması  durumunda bu başlıklar Giriş, Yöntem gibi ana başlık şeklinde verilmelidir.

Tablo ve Şekiller

Tablo ve Şekil başlık ve metin özellikleri Şablon içerisindeki örneklerdeki yapı dikkate alınarak verilmelidir.

Tablo ve Şekillerden öncesine ve sonrasına 6 nk boşluk verilir.

Tablo başlıkları ve metin 11 Punto

Tablo ve Numarası Koyu Örn. Tablo 1. Tablo Başlığı

Şekil eğer grafik ve düzenlenebilir bir formatta ise başlık ve iç metinler 11 punto

Şekil ve Numarası Koyu Örn. Şekil 1. Şekil Başlığı

Şekiller bir resim veya düzenlenemez bir görsel içeriyorsa 300 DPI çözünürlüğünde Word içerisinde aktarılmalı ve Makale Gönderme basamaklarının 4. Basamağında Ek Bir Dosya Yükle seçeneği ile orijinal şekil yüklenmelidir.

KAYNAKÇA ÖRNEKLERİ

Kitap

Büyüköztürk, Ş. (2014). Sosyal Bilimler için Veri Analizi El Kitabı İstatistik, Araştırma  Deseni SPSS Uygulamaları ve Yorum (20. bs.). Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.

Gönderme: (Büyüköztürk, 2014, s. 194)

Kitap İçi Bölüm

Bayır, D. (1997). USMARC uygulamasına genel bir bakış. B. Yılmaz (Yay. Haz.). Kütüphanecilik Bölümü  25.Yıl'a armağan içinde (s. 199-218). Ankara: Hacettepe üniversitesi Kütüphanecilik Bölümü.

Gönderme: (Bayır, 1997, s. 207)

Çeviri Kitap

Lewis, B. (2000). Modern Türkiye'nin doğuşu (M. Kıratlı, çev.). Ankara: Türk Tarih Kurumu.

Gönderme: Lewis, 2000, s. 12

Makale

Karakelle, S. (2012). Üstbilişsel farkındalık, zeka, problem çözme algısı ve düşünme ihtiyacı arasındaki bağlantılar. Eğitim ve Bilim, 37(164), 237-250. doi:10.15390/EB.2014.3078

Gönderme: (Karakelle, 2012, s. 245)

Elektronik Makale

Karakelle, S. (2012). Üstbilişsel farkındalık, zeka, problem çözme algısı ve düşünme ihtiyacı arasındaki bağlantılar. Eğitim ve Bilim, 37(164), 237-250.  http://egitimvebilim.ted.org.tr/index.php/EB/article/view/779/376 adresinden erişildi.

Gönderme: (Karakelle, 2012, s. 240)

Tez

Mantar, E. (2003). Kütüphanecilikte  sürekli eğitim: Ankara'da bulunan üniversite kütüphaneleri üzerine bir inceleme (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Hacettepe üniversitesi, Ankara.

Gönderme: (Mantar, 2003, s. 67)

Bildiri

Çakmak, T. ve Körpeoğlu, H. (2012). Web content management within the organizational identity framework: A Study for Hacettepe University Department of Information Management web content management system. BOBCATSSS 2012 Information in E-motion 23-25  Ocak 2012 içinde (s. 91-93). Amsterdam: Hogeschool van Amsterdam.

Gönderme: (Çakmak ve Körpeoğlu, 2012, s. 92)

Web Sayfası

UNESCO. (2013). World  Heritage list.  http://whc.unesco.org/en/list adresinden erişildi.

Gönderme: (UNESCO, 2013)

Telif Hakkı Devri

Yayımlanmak üzere Bilgi Dünyası’na gönderilen çalışmalar, daha önce herhangi bir şekilde yayımlanmamış veya herhangi bir yere yayımlanmak üzere gönderilmemiş özgün çalışma niteliği taşımalıdır.

Yazarlar çalışmalarının telif hakkından feragat etmeyi kabul ederek, değerlendirme için gönderimle birlikte çalışmalarının telif hakkını Üniversite ve Araştırma Kütüphanecileri Derneği'ne devretmek zorundadır. Bilgi Dünyası Yayın Kurulu makalenin yayımlanması konusunda yetkili kılınır. Bununla birlikte yazarların aşağıdaki hakları saklıdır;

 • Patent hakları,
 • Telif hakkı dışında kalan bütün tescil edilmemiş haklar,
 • Çalışmayı satmamak koşulu ile kendi amaçları için çoğaltma hakkı,
 • Yazarın kendi kitap ve diğer akademik çalışmalarında, kaynak göstermesi koşuluyla, çalışmanın tümü ya da bir bölümünü kullanma hakkı,
 • Çalışma künyesini belirtmek koşuluyla kişisel web sitelerinde veya üniversitesinin açık arşivinde bulundurma hakkı.

Bilgi Dünyası'na çalışma gönderecek yazarlar, "Telif Hakkı Devir  Formu" belgesini doldurmalıdır. yazarlar doldurdukları formu ıslak imza ile imzalamalıdır. İmzalanan form taranarak sistem üzerinden çalışma gönderim adımlarının 4.’sünde ek dosya yükleme seçeneği ile yüklenmelidir. Aynı zamanda ıslak imzalı formu basılı olarak "ÜNAK Fidanlık Mah., Marmara Sok.  No:38/17, 06420 Yenişehir/ Çankaya/Ankara, Türkiye" adresine "Bilgi Dünyası" adına posta yoluyla göndermeleri gerekmektedir. Telif Hakkı Devir Formunu iletmeyen yazarların çalışmaları yayımlanmaz.

 

Creative CommonsBilgi Dünyası'nda yayımlanan tüm makaleler "Creative Commons  Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı" ile lisanslanmıştır. Bu lisans; yayımlanan tüm makalelere, veri setlerine, grafik ve eklere kaynak göstermek şartıyla veri madenciliği uygulamalarında, arama motorlarında, web sitelerinde, bloglarda ve diğer tüm platformlarda çoğaltma, paylaşma ve yayma hakkı tanır. Açık erişim disiplinler arası iletişimi kolaylaştıran, farklı disiplinlerin birbirleriyle çalışabilmesini teşvik eden bir yaklaşımdır. Bilgi Dünyası bu doğrultuda makalelerine daha çok erişim ve daha şeffaf bir değerlendirme süreci sunarak kendi alanına katma değer sağlamaktadır.

Kör Hakemlik ve Değerlendirme Süreci

Kör hakemlik, bilimsel yayınların en yüksek kalite ile yayımlanması için uygulanan bir yöntemdir. Bu yöntem, bilimsel çalışmaların nesnel (objektif) bir şekilde değerlendirilme sürecinin temelini oluşturmaktadır ve birçok bilimsel dergi tarafından tercih edilmektedir. Hakem görüşleri, Bilgi Dünyası'nın yayın kalitesinde belirleyici bir yere sahiptir. Bilgi Dünyası'na gönderilen tüm çalışmalar aşağıda belirtilen aşamalara göre körleme yoluyla değerlendirilmektedir.

Körleme Hakemlik Türü

Bilgi Dünyası, tüm çalışmaların değerlendirme sürecinde çifte körleme yöntemini kullanmaktadır. Çift körleme yönteminde çalışmaların yazar ve hakem kimlikleri gizlenmektedir.

İlk Değerlendirme Süreci

Bilgi Dünyası'na gönderilen çalışmalar ilk olarak editörler tarafından değerlendirilir. Bu aşamada, derginin amaç ve kapsamına uymayan, Türkçe ve İngilizce olarak dil ve anlatım kuralları açısından zayıf, bilimsel açıdan kritik hatalar içeren, özgün değeri olmayan ve yayın politikalarını karşılamayan çalışmalar reddedilir. Reddedilen çalışmaların yazarları, gönderim tarihinden itibaren en geç iki hafta içerisinde bilgilendirilir. Uygun bulunan çalışmalar ise ön değerlendirme için Yayın Kuruluna iletilir.

Ön Değerlendirme Süreci

Ön değerlendirme sürecinde Yayın Kurulu çalışmaların, giriş ve alanyazın, yöntem, bulgular, sonuç, değerlendirme ve tartışma bölümlerini dergi yayın politikaları ve kapsamı ile özgünlük açısından ayrıntılı bir şekilde inceler. Bu inceleme sonucunda uygun bulunmayan çalışmalar en geç dört hafta içerisinde editör görüşleri ve Yayın Kurulu değerlendirme raporu ile birlikte iade edilir. Uygun bulunan çalışmalar ise hakemlendirme sürecine alınır.

Hakemlendirme Süreci

Çalışmalar içeriğine ve hakemlerin uzmanlık alanlarına göre hakemlendirilir. Çalışmayı inceleyen Yayın Kurulu üyesi, Bilgi Dünyası hakem havuzundan uzmanlık alanlarına göre en az iki hakem önerisinde bulunur veya çalışmanın alanına uygun yeni hakem önerebilir. Sorumlu Yayın Kurulu üyesinden  gelen hakem önerileri editör tarafından değerlendirilir ve çalışmalar hakemlere iletilir. Hakemler değerlendirdikleri çalışmalar hakkındaki hiçbir süreci ve belgeyi üçüncü parti kişi ya da kuruluşlarla paylaşmayacakları hakkında garanti vermek zorundadır.

Hakem Raporları

Hakem değerlendirmeleri genel olarak çalışmaların; açıklık, özgünlük, kullanılan yöntem, etik kurallara uygunluk, bulguların ve sonuçların tutarlı bir şekilde sunumu ve alanyazın açısından incelenmesine dayanmaktadır. Bu inceleme aşağıdaki unsurlara göre yapılır:

1.   Açıklık: Değerlendirme raporu çalışma başlığının içeriği kapsaması, çalışmada ele alınan problemin sunumu ve amaçları, yöntemi, konunun önemi, konuyla ilgili alanyazının kapsamı, kurgusu ve anlaşılırlığı hakkında bilgi verir.

2.   Özgünlük: Değerlendirme raporu, çalışmanın alanyazına sağladığı katkı ve çalışmanın özgün değeri hakkında görüş ve yönlendirme içermelidir.

3.   Kalite: Değerlendirme raporu çalışmanın genel olarak niteliğine yönelik görüşlerin yanı sıra çalışmanın alanyazındaki yeri ve kalitesi ile ilgili bilgi vermektedir.

4.   İlgililik: Değerlendirme raporu çalışmada kullanılan yöntemin uygunluğu, araştırma grubunun seçimi ve özellikleri, geçerlik ve güvenilirlik ile ilgili bilgilerin yanı sıra veri toplama ve analiz süreci hakkında görüş içerir. Yöntem çerçevesinde elde edilen bulguların sunumu, analiz yöntemlerinin doğruluğu, araştırmanın amaçları ile erişilen bulguların tutarlılığı, bulgulara dayalı olarak konunun tartışılması, araştırma sorusularına ve hipotezlere uygunluk, genellenebilirlik ve uygulanabilirlik, alanyazına katkı, gelecekte yapılabilecek çalışmalara ve alandaki uygulamalara yönelik öneriler hakkında görüş içerir.

5.   Sunum: değerlendirme raporu, ihtiyaç duyulan tablo, şekil ve görsellerin verilmesi, terminoloji kullanımı, yapılan/uygulanan testlerin kavramsal açıdan değerlendirilmesine yönelik görüşlerin yanı sıra Türkçe'nin kurallara uygun kullanımı, gönderme ve referansların APA 6 kurallarına ve tam metnin diline uygun verilmesi ile ilgili görüşleri kapsamaktadır.

6.   Genel değerlendirme: değerlendirme raporu çalışmanın bir bütün olarak özgünlüğü, eğitim alanyazınına ve alandaki uygulamalara sağladığı katkı hakkında görüş içerir.

Değerlendirme sürecinde hakemlerin çalışmanın tipografik özelliklerine göre düzeltme yapmaları beklenmemektedir.

Hakem Değerlendirme Süreci

Hakem değerlendirme süreci için hakemlere verilen süre 6 haftadır. Hakemlerden veya editörlerden gelen düzeltme önerilerinin yazarlar tarafından öneriler doğrultusunda 1 ay içerisinde tamamlanması zorunludur. Hakemler bir çalışmanın düzeltmelerini inceleyerek uygunluğuna karar verebilecekleri gibi gerekliyse birden çok defa düzeltme talep edebilir.

Değerlendirme Sonucu

Hakemlerden gelen görüşler, Yayın Kurulu tarafından en geç 2 hafta içerisinde incelenir. Bu inceleme sonucunda Yayın Kurulu çalışmaya ilişkin hakem değerlendirmelerine göre çalışma hakkındaki görüşünü editöre iletir.

Yayın Kurulu Kararı

Editör, Yayın Kurulu ve hakem görüşlerine dayanarak çalışma ile ilgili Yayın Kurulu görüşlerini hazırlar. Hazırlanan görüşler Editör tarafından Yayın Kurulu görüşleri ve hakem önerileri ile birlikte en geç 1 hafta içerisinde yazarlara iletilir. Bu süreçte olumsuz görüş verilen çalışmalar intihal denetimi talep edilmeksizin iade edilir. Olumlu görüş verilen çalışmalar için son karar, intihal denetim raporları sonuçlarına göre verilir.

Yayın Değerlendirme Süreci Ne Kadar Sürmektedir?

Bilgi Dünyası'na gönderilen çalışmaların yayın değerlendirme sürecinin yaklaşık 6 ay içerisinde sonuçlandırılması öngörülmektedir. Ancak, hakem ya da editörlerin yazarlardan düzeltme istedikleri tarih ile yazarların düzeltmeleri tamamladıkları tarih arasındaki süre, bu 6 aylık süreye dahil edilmemektedir.

Çevrimiçi Çalışma Gönderme Rehberi

Bilgi Dünyası'nda değerlendirilmek üzere çalışma gönderecek yazarlar  http://bd.org.tr adresinde yer alan Dergi Yönetim Sistemine üye olarak gönderim gerçekleştirebilir.

Yazarlar üye olmak ve çalışma göndermek için "Çevrimiçi Çalışma  Gönderme Rehberi"nde yer alan yönergeleri takip etmelidir.

Düzeltme Yönergesi ve Yükleme Rehberi

Bilgi Dünyası'nda değerlendirme sürecindeki çalışmalar için editörler, alan editörleri ve/veya hakemler tarafından bir defa veya daha fazla düzeltme ve iyileştirme talep edilebilir.

yazarlar talep edilen düzeltme ve iyileştirme önerilerinin nesnel ve çalışmanın özgünlüğünü artırıcı nitelikte olduğunun bilinciyle düzeltme ve iyileştirmeleri eksiksiz, açıklayıcı ve zamanında tamamlamakla yükümlüdür.

yazarlar talep edilen düzeltme ve iyileştirmeleri "Düzeltme  Yönergesi ve Yükleme Rehberi"nde belirtilen koşullara göre sisteme yüklemelidir.

Çalışma/Makale Geri Çekme

Bilgi Dünyası araştırmacı ve kütüphaneciler için bütünsel ve eksiksiz yayıncılığı önemsemektedir. Bunu sağlamanın güvenilir özgün araştırma makalelerini yayınlamak olduğu bilincindedir. Bilgi Dünyası yayın politikaları gereği, bir çalışma veya makalenin geri çekilmesi aşamasında yazarlara ve Yayın Kuruluna düşen görev ve sorumluluklar aşağıda verilmiştir.

Yazarlar

Yazarların yayımlanmış, erken görünüm veya değerlendirme aşamasındaki çalışmasıyla ilgili bir yanlış ya da hatayı fark etmesi durumunda, geri çekme işlemlerinde dergi editörüyle işbirliği yapma yükümlülüğü bulunmaktadır.

Değerlendirme aşamasındaki çalışmasını geri çekmek isteyen yazarlar, "Geri Çekme Formu"nu doldurarak her bir yazarın ıslak imzası ile imzalanmış ve taratılmış halini  [email protected] adresi üzerinden e-posta aracılığıyla Yayın Kuruluna iletmekle yükümlüdür. Yayın Kurulu geri çekme bildirimini inceleyerek en geç bir hafta içerisinde dönüş sağlar. Yayın Kurulu tarafından telif hakları Bilgi Dünyası’na gönderim aşamasında devredilmiş çalışmaların geri çekme isteği onaylanmadıkça yazarlar çalışmasını başka bir dergiye değerlendirme için gönderemezler.

Editörler

Bilgi Dünyası Yayın Kurulu; yayımlanmış, erken görünümdeki veya değerlendirme aşamasındaki bir çalışmaya ilişkin telif hakkı ve intihal şüphesi oluşması durumunda çalışmayı ilişkin bir soruşturma başlatma yükümlülüğü taşır.

Yayın Kurulu yapılan soruşturma sonucunda değerlendirme aşamasındaki çalışmada telif hakkı ve intihal yapıldığını tespit etmesi durumunda çalışmayı değerlendirmeden geri çeker ve tespit edilen durumları detaylı bir şekilde kaynak göstererek yazarlara iade eder.

Yayın Kurulu, yayımlanmış veya erken görünümdeki bir çalışmada telif hakkı ihlali ve intihal yapıldığını tespit etmesi durumunda, en geç bir hafta içerisinde aşağıdaki geri çekme ve bildiri işlemlerini gerçekleştirir.

Etik ihlali tespit edilen çalışmanın;

1.   Elektronik gösterimdeki başlığının başına "Geri  Çekildi:" ibaresi eklenir.

2.   Elektronik gösterimdeki Öz ve Tam Metin içerikleri yerine çalışmanın geri çekilme gerekçeleri, detaylı kanıt kaynakları varsa yazarların bağlı olduğu kurum ve kuruluşların konu hakkındaki bildirimleri ile birlikte yayımlanır.

3.   Dergi web sitesinin ana sayfasından geri çekme bildirimi ilan edilir.

4.   Geri çekme tarihinden itibaren ilk yayımlanacak sayının elektronik ve basılı kopyasının içindekiler listesine "Geri  Çekildi: Çalışma Başlığı" şeklinde eklenir, birinci sayfasından başlamak koşuluyla geri çekme nedenleri ve buna kaynak gösterilen orijinal alıntıları kamuoyu ve araştırmacılarla paylaşılır.

5.   yazarların bağlı olduğu kuruluş(lar)a yukarıdaki geri çekme bildirimleri iletilir.

6.   Yukarıda sıralanan geri çekme bildirimleri Derginin dizinlendiği kurum ve kuruluşlar ile Milli Kütüphane Başkanlığı'na dizin sistemleri ve kataloglara kaydedilmesi için iletilir.

Ayrıca Yayın Kurulu etik ihlalde bulunulan çalışma yazarlarının daha önce yayımlanmış çalışmalarının yayın evlerine veya yayın kurullarına, yayımlanan çalışmaların geçerlik ve güvenilirliğini güvence altına almalarını veya geri çekmelerini önerebilir.

Değerlendirme Sonucuna İtiraz Etme

Bilgi Dünyası'nda değerlendirme sonucu yazarlara iletilen Yayın Kurulu ve Bilim Kurulu görüşlerine yazarların itiraz etme hakkı saklıdır. yazarlar, çalışmaları için yapılan değerlendirme sonucu görüş ve yorumlara ilişkin itiraz gerekçelerini bilimsel bir dille ve dayanaklarını referans göstererek [email protected] adresine e-postayla iletmelidir. Yapılan itirazlar Yayın Kurulu tarafından en geç bir ay içerisinde incelenerek (Çalışmadan sorumlu Yayın Kurulu üyesi, editörü ve hakemlerine yapılan itirazlar hakkında görüş talep edilebilir) yazarlara olumlu veya olumsuz dönüş sağlanır. yazarların değerlendirme sonucuna itirazları olumlu bulunması durumunda, Yayın Kurulu çalışmanın konu alanına uygun yeni hakemlendirme yaparak değerlendirme sürecini yeniden başlatır.

 

ETİK SORUMLULUKLAR VE POLİTİKALAR

Yayın Etiği

Bilgi Dünyası’nda uygulanan yayın süreçleri, bilginin tarafsız ve saygın bir şekilde gelişimine ve dağıtımına temel teşkil etmektedir. Bu doğrultuda uygulanan süreçler, yazarların ve yazarları destekleyen kurumların çalışmalarının kalitesine doğrudan yansımaktadır. Hakemli çalışmalar bilimsel yöntemi somutlaştıran ve destekleyen çalışmalardır. Bu noktada sürecin bütün paydaşlarının (yazarlar, okuyucular ve araştırmacılar, yayıncı, hakemler ve editörler) etik ilkelere yönelik standartlara uyması önem taşımaktadır. Bilgi Dünyası yayın etiği kapsamında tüm paydaşların aşağıdaki etik sorumlulukları taşıması beklenmektedir.

Aşağıda yer alan etik görev ve sorumluluklar oluşturulurken açık erişim olarak Committee on  Publication Ethics (COPE) tarafından yayımlanan rehberler ve politikalar dikkate alınarak hazırlanmıştır.

Yazarların Etik Sorumlulukları

Bilgi Dünyası’na çalışma gönderen yazarların aşağıdaki etik sorumluluklara uyması beklenmektedir:

 • yazarların gönderdikleri çalışmaların özgün olması beklenmektedir. yazarların başka çalışmalardan yararlanmaları veya başka çalışmaları kullanmaları durumunda eksiksiz ve doğru bir biçimde atıfta bulunmaları ve/veya alıntı yapmaları gerekmektedir.
 • Çalışmanın oluşturulmasında içeriğe entelektüel açıdan katkı sağlamayan kişiler, yazar olarak belirtilmemelidir.
 • Yayımlanmak üzere gönderilen tüm çalışmaların varsa çıkar çatışması teşkil edebilecek durumları ve ilişkileri açıklanmalıdır.
 • yazarlardan değerlendirme süreçleri çerçevesinde makalelerine ilişkin ham veri talep edilebilir, böyle bir durumda yazarlar beklenen veri ve bilgileri Yayın Kurulu ve Bilim Kuruluna sunmaya hazır olmalıdır.
 • yazarlar kullanılan verilerin kullanım haklarına, araştırma/analizlerle ilgili gerekli izinlere sahip olduklarını veya deney yapılan deneklerin rızasının alındığını gösteren belgeye sahip olmalıdır.
 • yazarların yayımlanmış, erken görünüm veya değerlendirme aşamasındaki çalışmasıyla ilgili bir yanlış ya da hatayı fark etmesi durumunda, dergi editörünü veya yayıncıyı bilgilendirme, düzeltme veya geri çekme işlemlerinde editörle işbirliği yapma yükümlülüğü bulunmaktadır.
 • Yazarlar çalışmalarını aynı anda birden fazla derginin başvuru sürecinde bulunduramaz. Her bir başvuru önceki başvurunun tamamlanmasını takiben başlatılabilir. Başka bir dergide yayımlanmış çalışma Bilgi Dünyası’na gönderilemez.
 • Değerlendirme süreci başlamış bir çalışmanın yazar sorumluluklarının değiştirilmesi (Yazar ekleme, yazar sırası değiştirme, yazar çıkartma gibi) teklif edilemez.

Editörlerin Etik Görev ve Sorumlulukları

Bilgi Dünyası editör ve Yayın Kurulu,, açık erişim olarak Committee on  Publication Ethics (COPE) tarafından yayımlanan "COPE Code of  Conduct and Best Practice Guidelines for Journal Editors" ve "COPE Best  Practice Guidelines for Journal Editors" rehberleri temelinde aşağıdaki etik görev ve sorumluluklara sahip olmalıdır:

Genel görev ve sorumluluklar

Editörler, Bilgi Dünyası’nda yayımlanan her yayından sorumludur. Bu sorumluluk bağlamında editörler, aşağıdaki rol ve yükümlülükleri taşımaktadır:

 • Okuyucuların ve yazarların bilgi ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik çaba sarfetme,
 • Sürekli olarak derginin gelişimini sağlama,
 • Dergide yayımlanan çalışmaların kalitesini geliştirmeye yönelik süreçleri yürütme,
 • Düşünce özgürlüğünü destekleme,
 • Akademik açıdan bütünlüğü sağlanma,
 • Fikri mülkiyet hakları ve etik standartlardan taviz vermeden iş süreçlerini devam ettirme,
 • Düzeltme, açıklama gerektiren konularda yayın açısından açıklık ve şeffaflık gösterme.

Okuyucu ile ilişkiler

Editörler tüm okuyucu, araştırmacı ve uygulayıcıların ihtiyaç duydukları bilgi, beceri ve deneyim beklentilerini dikkate alarak karar vermelidir. Yayımlanan çalışmaların okuyucu, araştırmacı, uygulayıcı ve bilimsel alanyazına katkı sağlamasına ve özgün nitelikte olmasına dikkat etmelidir. Ayrıca editörler okuyucu, araştırmacı ve uygulayıcılardan gelen geri bildirimleri dikkate almak, açıklayıcı ve bilgilendirici geri bildirim vermekle yükümlüdür.

Yazarlar ile ilişkiler

Editörlerin yazarlara karşı görev ve sorumlulukları aşağıdaki şekildedir:

 • Editörler, çalışmaların önemi, özgün değeri, geçerliliği, anlatımın açıklığı ve derginin amaç ve hedeflerine dayanarak olumlu ya da olumsuz karar vermelidir.
 • Yayın kapsamına uygun olan çalışmaların ciddi problemi olmadığı sürece ön değerlendirme aşamasına almalıdır.
 • Editörler, çalışma ile ilgili ciddi bir sorun olmadıkça, olumlu yöndeki hakem önerilerini göz ardı etmemelidir.
 • Yeni editörler, çalışmalara yönelik olarak önceki editör(ler) tarafından verilen kararları ciddi bir sorun olmadıkça değiştirmemelidir.
 • "Kör Hakemlik ve  Değerlendirme Süreci" mutlaka yayımlanmalı ve editörler tanımlanan süreçlerde yaşanabilecek sapmaların önüne geçmelidir.
 • Editörler yazarlar tarafından kendilerinden beklenecek her konuyu ayrıntılı olarak içeren bir "Yazar Rehberi" yayımlamalıdır. Bu rehberler belirli zaman aralıklarında güncellenmelidir.
 • Yazarlara açıklayıcı ve bilgilendirici şekilde bildirim ve dönüş sağlanmalıdır.

Hakemler ile ilişkiler

Editörlerin hakemlere karşı görev ve sorumlulukları aşağıdaki şekildedir:

 • Hakemleri çalışmanın konusuna uygun olarak belirlemelidir.
 • Hakemlerin değerlendirme aşamasında ihtiyaç duyacakları bilgi ve rehberleri sağlamakla yükümlüdür.
 • Yazarlar ve hakemler arasından çıkar çatışması olup olmadığını gözetmek durumundadır.
 • Körleme hakemlik bağlamında hakemlerin kimlik bilgilerini gizli tutmalıdır.
 • Hakemleri tarafsız, bilimsel ve nesnel bir dille çalışmayı değerlendirmeleri için teşvik etmelidir.
 • Hakemleri zamanında dönüş ve performans gibi ölçütlerle değerlendirmelidir.
 • Hakemlerin performansını artırıcı uygulama ve politikalar belirlemelidir.
 • Hakem havuzunun dinamik şekilde güncellenmesi konusunda gerekli adımları atmalıdır.
 • Nezaketsiz ve bilimsel olmayan değerlendirmeleri engellemelidir.
 • Hakem havuzunun geniş bir yelpazeden oluşması için adımlar atmalıdır.

Yayın Kurulu ile ilişkiler

Editörler, tüm Yayın Kurulu üyelerinin süreçleri yayın politikaları ve yönergelere uygun ilerletmesini sağlamalıdır. Yayın Kurulu üyelerini yayın politikaları hakkında bilgilendirmeli ve gelişmelerden haberdar etmelidir. Yeni Yayın Kurulu üyelerini yayın politikaları konusunda eğitmeli, ihtiyaç duydukları bilgileri sağlamalıdır.

Ayrıca editörler;

 • Yayın Kurulu üyelerinin çalışmaları tarafsız ve bağımsız olarak değerlendirmelerini sağlamalıdır.
 • Yeni Yayın Kurulu üyelerini, katkı sağlayabilir ve uygun nitelikte belirlemelidir.
 • Yayın Kurulu üyelerinin uzmanlık alanına uygun çalışmaları değerlendirme için göndermelidir.
 • Yayın Kurulu ile düzenli olarak etkileşim içerisinde olmalıdır.
 • Yayın Kurulu ile belirli aralıklarla yayın politikalarının ve derginin gelişimi için toplantılar düzenlemelidir.

Dergi sahibi ve yayıncı ile ilişkiler

Editörler ve yayıncı arasındaki ilişki editöryal bağımsızlık ilkesine dayanmaktadır. Editörler ile yayıncı arasında yapılan yazılı sözleşme gereği, editörlerin alacağı tüm kararlar yayıncı ve dergi sahibinden bağımsızdır.

Editöryal ve kör hakemlik süreçleri

Editörler; dergi yayın politikalarında yer alan "Kör Hakemlik ve  Değerlendirme Süreci" politikalarını uygulamakla yükümlüdür. Bu bağlamda editörler her çalışmanın adil, tarafsız ve zamanında değerlendirme sürecinin tamamlanmasını sağlar.

Kalite güvencesi

Editörler; dergide yayımlanan her makalenin dergi yayın politikaları ve uluslararası standartlara uygun olarak yayımlanmasından sorumludur.

Kişisel verilerin korunması

Editörler; değerlendirilen çalışmalarda yer alan deneklere veya görsellere ilişkin kişisel verilerin korunmasını sağlamakla yükümlüdür. Çalışmalarda kullanılan bireylerin açık rızası belgeli olmadığı sürece çalışmayı reddetmekle görevlidir. Ayrıca editörler; yazar, hakem ve okuyucuların bireysel verilerini korumaktan sorumludur.

Etik kurallara teşvik

Editörler; değerlendirilen çalışmalarda insan ve hayvan haklarının korunmasını sağlamakla yükümlüdür. Çalışmalarda kullanılan deneklere ilişkin etik kurul onayı, uluslararası değerlendirme kurulu gibi izinlerin olmadığı durumlarda çalışmayı reddetmekle sorumludur.

Olası suistimal ve görevi kötüye kullanmaya karşı önlem

Editörler; olası suistimal ve görevi kötüye kullanma işlemlerine karşı önlem almakla yükümlüdür. Bu duruma yönelik şikayetlerin belirlenmesi ve değerlendirilmesi konusunda titiz ve nesnel bir soruşturma yapmanın yanı sıra, konuyla ilgili bulguların paylaşılması editörün sorumlulukları arasında yer almaktadır.

Akademik yayın bütünlüğünü sağlamak

Editörler çalışmalarda yer alan hata, tutarsızlık ya da yanlış yönlendirme içeren yargıların hızlı bir şekilde düzeltilmesini sağlamalıdır.

Fikri mülkiyet haklarının korunması

Editörler; yayımlanan tüm makalelerin fikri mülkiyet hakkını korumakla, olası ihlallerde derginin ve yazarların haklarını savunmakla yükümlüdür. Ayrıca editörler yayımlanan tüm makalelerdeki içeriklerin başka yayınların fikri mülkiyet haklarını ihlal etmemesi adına gerekli önlemleri almakla yükümlüdür. Bkz. İntihal Denetimi

Yapıcılık ve tartışmaya açıklık

Editörler;

 • Dergide yayımlanan eserlere ilişkin ikna edici eleştirileri dikkate almalı ve bu eleştirilere yönelik yapıcı bir tutum sergilemelidir.
 • Eleştirilen çalışmaların yazarlarına cevap hakkı tanımalıdır.
 • Olumsuz sonuçlar içeren çalışmaları göz ardı etmemeli ya da dışlamamalıdır.

Şikayetler

Editörler; yazar, hakem veya okuyuculardan gelen şikayetleri dikkatlice inceleyerek aydınlatıcı ve açıklayıcı bir şekilde yanıt vermekle yükümlüdür.

Politik ve Ticari kaygılar

Dergi sahibi, yayıncı ve diğer hiçbir politik ve ticari unsur, editörlerin bağımsız karar almalarını etkilemez.

Çıkar çatışmaları

Editörler; yazarlar, hakemler ve diğer editörler arasındaki çıkar çatışmalarını göz önünde bulundurarak, çalışmaların yayın sürecinin bağımsız ve tarafsız bir şekilde tamamlamasını garanti eder.

Hakemlerin Etik Sorumlulukları

Tüm çalışmaların "Körleme Hakemlik" ile değerlendirilmesi yayın kalitesini doğrudan etkilemektedir. Bu süreç yayının nesnel ve bağımsız değerlendirilmesi ile güven sağlar. Bilgi Dünyası değerlendirme süreci çift taraflı kör hakemlik ilkesiyle yürütülür. Hakemler yazarlar ile doğrudan iletişime geçemez, değerlendirme ve yorumlar Dergi Yönetim Sistemi aracılığıyla iletilir. Bu süreçte değerlendirme formları ve tam metinler üzerindeki hakem yorumları editör aracılığıyla yazarlara iletilir. Bu bağlamda Bilgi Dünyası için çalışma değerlendiren hakemlerin aşağıdaki etik sorumluluklara sahip olması beklenmektedir:

 • Sadece uzmanlık alanı ile ilgili çalışma değerlendirmeyi kabul etmelidir.
 • Tarafsızlık ve gizlilik içerisinde değerlendirme yapmalıdır.
 • Değerlendirme sürecinde çıkar çatışması ile karşı karşıya olduğunu düşünürse, çalışmayı incelemeyi reddederek, dergi editörünü bilgilendirmelidir.
 • Gizlilik ilkesi gereği inceledikleri çalışmaları değerlendirme sürecinden sonra imha etmelidir. İnceledikleri çalışmaların sadece nihai versiyonlarını ancak yayımlandıktan sonra kullanabilir.
 • Değerlendirmeyi nesnel bir şekilde sadece çalışmanın içeriği ile ilgili olarak yapmalıdır. Milliyet, cinsiyet, dini inançlar, siyasal inançlar ve ticari kaygıların değerlendirmeye etki etmesine izin vermemelidir.
 • Değerlendirmeyi yapıcı ve nazik bir dille yapmalıdır. Düşmanlık, iftira ve hakaret içeren aşağılayıcı kişisel yorumlar yapmamalıdır.
 • Değerlendirmeyi kabul ettikleri çalışmayı zamanında ve yukarıdaki etik sorumluluklarda gerçekleştirmelidir.

Yayıncının Etik Sorumlukları

Bilgi Dünyası’nın yayıncısı olan Üniversite ve Araştırma Kütüphanecileri Derneği (ÜNAK), kar amacı gütmeyen kamu yararına çalışan bir sivil toplum kuruluşudur. ÜNAK kuruluş felsefesi gereği, kütüphanecilik ve bilgibilim alanındaki uluslararası standartlarda bilgiyi kamuya mal etmek amacıyla Bilgi Dünyası dergisini yayınlamaktadır. Bu bağlamda ÜNAK ve Yönetim Kurulu, Bilgi Dünyası dergisi ile ilgili aşağıdaki etik sorumlulukların bilinciyle hareket etmektedir:

 • Editörler, Bilgi Dünyası'na gönderilen çalışmaların tüm süreçlerinden sorumludur. Bu çerçevede ekonomik ya da politik kazançlar göz önüne alınmaksızın karar verici kişiler editörlerdir.
 • Bağımsız editör kararı oluşturulmasını taahhüt eder.
 • Bilgi Dünyası’nda yayımlanmış her makalenin mülkiyet ve telif hakkını korur ve yayımlanmış her kopyanın kaydını saklama yükümlüğünü üstlenir.
 • Editörlere ilişkin her türlü bilimsel suistimal, atıf çeteciliği ve intihalle ilgili önlemleri alma sorumluluğuna sahiptir.

Etik Olmayan Bir Durumla Karşılaşırsanız

Bilgi Dünyası'nda yukarıda bahsedilen etik sorumluluklar ve dışında etik olmayan bir davranış veya içerikle karşılaşırsanız lütfen [email protected] adresine e-posta yoluyla bildiriniz.

 

KABUL SONRASI

Bilgi Dünyası'de değerlendirme sonucu kabul edilen çalışmalar sırasıyla; intihal kontrolünün yapılması, kaynakça düzenlemesi, gönderme ve atıf kontrolü, mizanpaj ve dizgisinin yapılması, DOI numarasının verilmesi ve erken görünüme açılması süreçlerinden geçer. Erken görünümde yayımlanan çalışmalar Yayın Kurulunun uygun bulduğu cilt ve sayıda yayımlanır.

Bilgi Dünyası makale işlem ücreti (değerlendirme ücreti veya basım ücreti) ve makalelere erişim için abonelik ücreti talep etmediği için hiç bir gelir kaynağı bulunmamaktadır.

İntihal Denetimi

Bilgi Dünyası yayın etiği gereği "Kör Hakemlik  Değerlendirme Süreci"nden geçmiş her çalışmanın bütünlüğünü korumak adına intihal denetiminden geçirilmesini zorunlu kılar. Bu kapsamda her çalışmanın tam metni Yayın Kurulunu tarafından intihal denetiminden geçirilir.

İntihal denetimi Turnitin ve iThenticate yazılımları aracılığıyla gerçekleştirilir. Her çalışmanın yazılımlar aracılığıyla ortaya çıkan eşleşmeleri derinlemesine incelenerek gönderme ve atıfı doğru olan eşleşmeler ayıklanır. Ayıklama sonucunda kalan eşleşmeler incelenerek hatalar tespit edilir ve editör için raporlaştırılır. Yayın Kurulu her çalışmanın intihal denetim raporu ışığında çalışma hakkında nihai kararını verir. Raporda yer alan hataların yazarlar tarafından düzeltilmesi istenebilir veya çalışma yazarlara iade edilebilir.

Kaynakça, Gönderme ve Atıf Kontrolü

Bilimsel araştırmalar daha önce yapılmış olan çalışmaların üzerine geliştirilir. Yapılan çalışmalarda daha önce yapılmış çalışmalara belirli kurallar çerçevesinde gönderme ve atıf yapılarak kaynak gösterilir. Bilimsel çalışmalarda bilerek ya da bilmeyerek yapılan hatalar çalışmanın ve yayının güvenilirliğini zedelemektedir.

Bilgi Dünyası yayın etiği kapsamında değerlendirme sonucu kabul edilen çalışmaların gönderme ve atıflarının doğru ve eksiksiz verilmesini zorunluluk olarak görmektedir. Bu kapsamda her çalışma kabul edildikten sonra Yayın Kurulu tarafından kaynakça, gönderme ve atıf kontrolünden geçirilir.

Kabul edilen çalışmaların kaynakça, gönderme ve atıf kontrolü tam metin için aşağıdaki adımlarda yapılmaktadır:

 • Kaynakça APA Kaynak Gösterme Kuralları 6. Sürümünde yer alan usul ve esaslara uygun olarak gözden geçirilir ve eksiklikler düzeltilmesi için yazarlara iletilir.
 • Kaynakçada yer alan her bir atıfa ait metin içi göndermelerin usul ve esaslara göre verilip verilmediği kontrol edilir, hatalı olanlar için yazarlara geri bildirim sağlanır.
 • Metin içi göndermelerin atıfları kontrol edilir. Eksik olanlar yazarlardan talep edilir, hatalı olanlar için yazarlardan düzeltme istenir.

Türkçe tam metin için Türkçe, İngilizce tam metin için İngilizce kaynak gösterme usul ve esasları dikkate alınır.

Mizanpaj ve Dizgi İşlemleri

Bilgi Dünyası makalelerin şekilsel bütünlüğü, okunabilirliği ve standartlar gereği tek tip ve eksiksiz bir sayfa düzeni ile baskı biçimini zorunlu kılar. Bu bağlamda intihal denetimi ve kaynakça düzenlemesi tamamlanan çalışmaların sayfa düzeni ve dizgisi Yayın Kurulunun uygun bulduğu bir firma tarafından gerçekleştirilir.

DOI Numarasının Verilmesi

Digital Object  Identifier (DOI) elektronik ortamda yayımlanan her çalışmanın tanımlanmasına ve erişilmesine olanak sağlayan benzersiz bir erişim numarasıdır. Bilgi Dünyası'nda yayımlanan veya erken görünümdeki her çalışma için DOI numarası verilmesi zorunludur.

Kabul aşamasından sonra intihal denetimi, kaynakça kontrolü ve baskı hali hazırlanan çalışmalara Yayın Kurulu tarafından DOI numarası verilir.

Erken Görünüm

Bilgi Dünyası güncel ve özgün bilginin yayılmasını önemsemektedir. Bu kapsamda değerlendirme aşamasını tamamlayarak kabul edilen ve kabulden sonraki süreçleri tamamlanan çalışmalar elektronik olarak erken görünümde yayımlanır. Erken görünümde yayımlanan çalışmalar Yayın Kurulunun uygun bulduğu cilt ve sayıda sayfa sayısı verilerek yayımlanır ve erken görünümden kaldırılır. Erken görünümdeki çalışmalar normal sayıda yayımlanacak son sürüm olmayabilir. Çalışmaların yayımlanacak halinde küçük düzenlemeler yapılabilir.

Dil Düzenlemesi

Bilgi Dünyası'na gönderilen çalışmalar tam metin dilinin (Türkçe ve İngilizce) dil bilgisi kurallarına ve bilimsel alanyazınına uygun, sade ve açık bir dil kalitesine sahip olmalıdır. Çalışmalar yabancı kelimelerden arındırılmış temiz ve akıcı bir dille yazılmalıdır. Bu kapsamda çalışmaların değerlendirme için gönderilmeden önce redakte edilmiş olması yayın süreçlerinin daha sağlıklı bir şekilde sürdürülmesini sağlamaktadır.

Yayın Kurulu gönderilen çalışmaların değerlendirme süreçlerinde veya kabul aşamasından sonra dil redaksiyon hizmeti alınmasını talep edilebilir. Dil redaksiyon hizmeti alınması talep edilen çalışmanın yazarları aşağıda önerilen firmalardan birinden hizmet alabilirler. Bu talepte bulunulan yazarlar yaptırmış oldukları redaksiyona ilişkin belgeyi Yayın Kuruluna sunmalıdır.

Her Hakkı Saklıdır © 2012 ÜNAK