Açık Devlet Yaklaşımında Açık Devlet Verisi: Belge Yönetimi Kapsamında Bir Değerlendirme

Şahika Eroğlu

Öz

Teknolojik gelişmeler çerçevesinde şekillenen modern kamu yönetimlerinde devlet verilerinin paylaşımı ekonomik, sosyal ve politik anlamda bir değer taşımaktadır. Bu doğrultuda “Açık Devlet (Open Government)” kavramı kapsamında gerçekleştirilen uygulamalar ve bu uygulamaların temelini oluşturan açık devlet verileri günümüzde birçok ülkenin yatırımlarda bulunduğu bir konu haline gelmiştir. Bu kapsamda çalışmada, Türkiye’de açık devlet süreçlerinde rol alan kamu kurumlarının açık devlet verilerine yönelik koşullarının analiz edilmesi amaçlanmaktadır. Buradan hareketle Türkiye’de açık devlet uygulamalarından sorumlu kurumlar ve mevcut e-devlet portalına entegre olan bakanlıklar, literatürdeki benzer çalışma ve modellere dayanılarak geliştirilen bir değerlendirme aracı ile analiz edilmektedir. Çalışma sonucunda Türkiye’de açık devlet verilerinin yönetimine yönelik mevcut teknik altyapı koşulları betimlenmekte; karşılaşılan sorunlara ve bu sorunların çözümüne yönelik önerilere yer verilmektedir.

Anahtar Kelimeler

Açık devlet; açık devlet verisi; veri yönetimi; belge yönetimi.

Referanslar

Ardern, C., Miller, A., O’Shea, G., Nordland, L. P. ve Smith, K. (2009). Module 2: Planning and managing an electronic records management programme. L. Millar (Ed.). London: International Records Management Trust. http://www.irmt.org/documents/educ_training/term%20modules/IRMT%20TERM%20Module%202.pdf adresinden erişildi.

Ayers, D. (2007). Evolving the link. IEEE Internet Computing 11(3), 94–95. doi: 10.1109/MIC.2007.53

Büyüköztürk, Ş., Çakmak, E., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş. ve Demirel, F. (2010). Bilimsel araştırma yöntemleri (6. Bs.). Ankara: Pegem Akademi Yayınevi.

Civelek, D. ve Aşık, Ö. (2011). Kamu sektörü bilgisinin paylaşımı ve yeniden kullanımı: DPT Çalışma raporu. Ankara: DPT. http://www.bilgitoplumu.gov.tr/wp-content/uploads/2015/01/Kamu_Sektoru_Bilgisinin_Paylasimi_ve_Yeniden_Kullanimi.pdf adresinden erişildi.

Deloitte. (2012). Open growth: Stimulating demand for open data in the UK. https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/uk/Documents/deloitte-analytics/open-growth.pdf adresinden erişildi.

Data Documentation Initiatiative [DDI]. (2018). DDI Tools. http://www.ddialliance.org/resources/tools adresinden erişildi.

Data Quality Assesment Framework [DQAF]. (2003). Data quality assessment framework. http://dsbb.imf.org/Pages/DQRS/DQAF.aspx adresinden erişildi.

Directory Interchange Format [DIF]. (2010). Global change master directory. http://gcmd.nasa.gov/User/difguide/ adresinden erişildi.

Devlet Planlama Teşkilatı [DPT]. (2006). Bilgi toplumu stratejisi 2006-2010 eylem planı. Ankara: Devlet Planlama Teşkilatı. http://www.bilgitoplumu.gov.tr/Documents/1/BT_Strateji/Diger/060500_BilgiToplumuStratejisi.pdf adresinden erişildi.

ENGAGED Project. (2013). ENGAGE licenses. https://web.archive.org/web/20170928204622/http://www.engagedata.eu/opendatasites adresinden erişildi.

Eroğlu, Ş. (2017). Türkiye’de kamu verilerinin açık devlet uygulamaları ve belge yönetimi çerçevesinde değerlendirilmesi: Bir model önerisi (Yayımlanmamış doktora tezi). Hacettepe Üniversitesi, Ankara.

Geiger, C.P. ve Lucke, J. V. (2012). Open government and (Linked) (Open) (Government) (Data): Free accessible data of the public sector in the context of open government. JeDEM, 4(2), 265-278. https://jedem.org/index.php/jedem/article/download/143/115 adresinden erişildi.

Gigler, B.S., Custer, S. ve Rahmetulla, H. (2011). Realizing the vision of open government data: opportunities, challenges and pitfalls. Washington: World Bank- Open Development Technology Alliance. https://www.researchgate.net/publication/314237022_Realizing_the_Vision_of_Open_Government_Data_Opportunities_Challenges_and_Pitfalls adresinden erişildi.

Flinn, A. ve Shepherd, E. (2015). Implications for recordkeepers and records management of the Open Government agenda in the UK. https://interparestrust.org/assets/public/dissemination/OpenGovtSymposiumResearchMay2015.pdf adresinden erişildi.

IFLA Trend Report. (2014). The future impact of open government and open initiatives. http://trends.ifla.org/expert-meeting-summary/the-future-impact-of-open-government-and-open-data-initiatives adresinden erişildi.

ISO 16175-1:2010. (2010). Information and documentation -- Principles and functional requirements for records in electronic office environments -- Part 1: Overview and statement of principles. Cenevre: International Organization for Standardization.

ISO 16175-3:2010. (2010). Information and documentation -- Principles and functional requirements for records in electronic office environments -- Part 3: Guidelines and functional requirements for records in business systems. Cenevre: International Organization for Standardization.

ISO 16363:1:2012. (2012). Space data and information transfer systems -- Audit and certification of trustworthy digital repositories. http://www.iso.org/iso/catalogue_detail.htm?csnumber=56510 adresinden erişildi.

ISO 19115-1:2014. (2014). Geographic information metadata. https://www.iso.org/standard/53798.html adresinden erişildi.

ISO/TR 23081-3:2011 (2011). Information and documentation -- Managing metadata for records -- Part 3: Self-assessment method. http://www.iso.org/iso/home/store/catalogue_tc/catalogue_detail.htm? csnumber=57121 adresinden erişildi.

ISO 26122. (2008). Information and documentation -- Work process analysis for records. http://www.iso.org/iso/catalogue_detail.htm?csnumber=43391 adresinden erişildi.

ISO/IEC 27001:2013. (2013). Information security management. http://www.iso.org/iso/iso27001 adresinden erişildi.

ISO 30300:2011. (2011). Information and documentation -- Management systems for records -- Fundamentals and vocabulary. http://www.iso.org/iso/catalogue_detail.htm?csnumber=53732 adresinden erişildi.

Jasserand, C. ve Hugenholtz, B. P. (2012). Using copyright to promote access to public sector information: A comparative survey. Institute for Information Law University of Amsterdam, Hollanda. http://www.ivir.nl/publicaties/download/WIPO_June_%202012.pdf adresinden erişildi.

Jetzek, T. H. (2015). Sustainable value of open government data: Uncovering the generative mechanisms of open data through a mixed methods approach (Yayımlanmamış doktora tezi). Copenhagen Business School, Kopenhag. http://openarchive.cbs.dk/handle/10398/9183 adresinden erişildi.

Karasar, N. (2005). Bilimsel araştırma yöntemi: Kavramlar, ilkeler, teknikler (15. bs.) Ankara: Nobel.

Katuu, S. (2015). Assessing the Functionality of the Enterprise Content Management Maturity Model. South African Journal of Information Management, 26(2), 218-238.

Krabina, B., Prorok, T. ve Lutz, B. (2012). Implementation of open government: Version 2.0. http://www.kdz.eu/sites/default/files/documents/kdz/news/Open%20Government%20Implementation%20Model%20KDZ%20V2.0-final.pdf adresinden erişildi.

Lauriault, T. P. (2014, 9 Ekim). Working paper 3: Republic of Ireland’s open data strategy: observations and recommendations: The programmable city. http://progcity.maynoothuniversity.ie/2014/10/working-paper-3-republic-of-irelands-open-data-strategy-observations-and-recommendations/ adresinden erişildi.

Lee, G. ve Kwak, Y. (2011). An open government implementation model: Moving to increased public engagement. www.businessofgovernment.org/sites/default/files/An%20Open%20Government%20Implementation%20Model.pdf adresinden erişildi.

Luyombya, D. (2011). ICT and digital records management in the Ugandan public service. Records Management Journal, 21(2), 135–144. doi: 10.1108/09565691111152062

Mockus, A. (2014). Engineering big data solutions. Proceedings of the on Future of Software Engineering içinde (ss. 85–99). New York: ACM. https://doi.org/10.1145/2593882.2593889

National Archives and Records Administration [NARA]. (2014). Open government plan: National archives and records administration (2014-2016). https://www.archives.gov/files/open/open-government-plan-3.0.pdf adresinden erişildi.

Obama, B. (2011, 28 Kasım). Presidential memorandum:Managing government records. https://www.whitehouse.gov/the-press-office/2011/11/28/presidential-memorandum-managing-government-records adresinden erişildi.

Organisation for Economic Co-operation and Development [OECD]. (2014). OECD survey on open government data 2.0. http://www.oecd.org/gov/digital-government/2014-open-government-data-survey.pdf adresinden erişildi.

Open Data Handbook. (2016). The Open data handbook. http://opendatahandbook.org/ adresinden erişildi.

Open Data Toolkit. (2017). Open data toolkit. https://opendatakit.org adresinden erişildi.

Open Government Data. (2013). What is open government data. http://opengovernmentdata.org adresinden erişildi.

Open Government Data Principles. (2007). Open government data principles. https://public.resource.org/8 adresinden erişildi.

Open Government Initiative. (2009). Recommendations for transition teams. http://www.whitehouse.gov/open/ adresinden erişildi.

Özdemirci, F. (2004). Bilgi edinme hakkı kanunu: Kamu belgelerinin yönetimi ve arşivler. D. Atılgan (Yay.haz). Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü’nün Kuruluşunun 50. Yılına Armağan içinde (ss. 65-77). Ankara: Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü.

Özdemirci, F., Torunlar, M. ve Saraç, S. (2009). Üniversiteler için belge yönetimi ve arşiv sistemi- işlemleri (BEYAS) el kitabı. Ankara: Ankara Üniversitesi.

Sandoval-Almazan, R. (2011). The two door perspective: An assessment framework for open government. Journal of e- Democracy and Open Government, 3(2), 166-181. https://jedem.org/index.php/jedem/article/view/67/86 adresinden erişildi.

Shepherd, E., Stevenson, A. ve Flinn, A. (2010). Information governance, records management, and freedom of information: A study of local government authorities in England. Government Information Quarterly, 27(4), 337-345. doi: 10.1016/j.giq.2010.02.008

Stephens, D. O. (2001). Megatrends in international records management. Information Management, 35(4), 66-70. https://www.questia.com/read/1P3-88827122/megatrends-in-international-records-management adresinden erişildi.

Sunlight Foundation. (2010). Ten principles for opening up government. https://sunlightfoundation.com/policy/documents/ten-open-data-principles/ adresinden erişildi.

Tauberer, J. (2014). Open government data: The book (2. bs.). https://opengovdata.io adresinden erişildi.

T. C. Kalkınma Bakanlığı. (2013). Bilgi toplumu stratejisinin yenilenmesi projesi kamu hizmetlerinde kullanıcı odaklılık ve etkinlik ekseni mevcut durum raporu. Ankara: Kalkınma Bakanlığı. http://www.bilgitoplumustratejisi.org/download/docfile/8a3247663e83155e013e8330d2d50000 adresinden erişildi.

T. C. Kalkınma Bakanlığı. (2015). 2015-2018 Bilgi toplumu stratejisi eylem planı. Ankara: Kalkınma Bakanlığı. http://www.bilgitoplumustratejisi.org/download/docfile/8a9481984680deca014bea4232490005 adresinden erişildi.

T. C. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı. (2016). Bilgi varlıklarının gizlilik derecelerine göre sınıflandırılması. http://www.udhb.gov.tr/doc/siberg/siberbilgi adresinden erişildi.

The World Bank. (2016). World development report 2016: Digital dividends. Washington: The World Bank. http://www.worldbank.org/en/publication/wdr2016 adresinden erişildi.

Thurston, A. (2013). Openness and information integrity in Norway. https://www.opengovpartnership.org/blog/dr-anne thurston/2013/10/15/openness-and-information-integrity-norway adresinden erişildi.

Thurston, A. (2015). Managing records and information for transparent accountable and inclusive governance in the digital environment: Lessons from nordic countries. Washington: World Bank. http://documents.worldbank.org/curated/en/222041468189536195/pdf/98723-WP-P118353-Box393176B-PUBLIC-RTI-Nordic-CS-Fin-web.pdf adresinden erişildi.

TS ISO 15489. (2007). Bilgi ve dokümantasyon - belge yönetimi bölüm 1: Genel. Ankara: Türk Standartları Enstitüsü.

Ubaldi, B. (2013). Open government data: Towards empirical analysis of open government data initiatives. Paris: OECD. https://testdata.gov.hr/sites/default/files/library/5k46bj4f03s7.pdf adresinden erişildi.

United Nations. (2014). United Nations e-Government survey 2014: e-Government for the future we want. http://unpan3.un.org/egovkb/Portals/egovkb/Documents/un/2014-Survey/E-Gov_Complete_Survey- 2014.pdf adresinden erişildi.

W3C Interest Group Note. (2009). Publishing open government data. http://www.w3.org/TR/gov-data/ adresinden erişildi.

Yu, H. M. ve Robinson, D. (2012). The New ambiguity of “open government”. UCLA Law Review Discourse, 59, 178-208 http://www.uclalawreview.org/pdf/discourse/59-11.pdf adresinden erişildi.


Tam Metin: PDF

DOI: 10.15612/BD.2018.654

Bu çalışma Creative Commons Attribution 3.0 License ile lisanslanmıştır.
Her Hakkı Saklıdır © 2012 ÜNAK