Mimarlık Öğrencilerinin İntihale Karşı Tutumları

Fatma Baysen, Nermin Çakmak, Ayten Özsavaş Akçay

Öz

Bu çalışmada mimarlık öğrencilerinin intihale ilişkin tutumlarının ortaya çıkarılması hedeflenmiştir. Çalışma enine kesit araştırması desenine göre uyarlanmıştır. Çalışma, Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü öğrencileriyle (n=233) gerçekleştirilmiştir. Veriler, öğrencilerin “İntihale Karşı Tutum Ölçeği”ne verdikleri yanıtlardan elde edilmiştir. Verilerin çözümlenmesinde SPSS istatistik programı kullanılmıştır. Verilerin analizi sonucunda öğrencilerin ölçeğin Olumlu, Olumsuz ve Bireysel Değerler boyutlarının üçüne ait orta düzeyde tutuma sahip oldukları tespit edilmiştir. Ayrıca, öğrencilerin intihale ilişkin bilgileri yetersiz düzeyde çıkmıştır. Analiz sonucunda ortaya çıkan diğer önemli sonuçlar da şu şekildedir: Öğrenciler intihalin iyi bir davranış olmadığına inanmalarına rağmen, toplumsal hale gelmiş önemli bir sorun olduğunu düşünmektedirler. İntihal davranışı sergileyip sergilememe şartlara bağlıdır. Yöntembilimsel terimler ve zaman sınırlaması intihal davranışının önde gelen nedenleridir. İntihal, uzmanları ilgilendiren bir meseledir ve öğrenciler özellikle de atıf yapmaksızın eski çalışmalarını kullanmaları durumunda cezalandırılmamalıdırlar. Elde edilen verilere göre, kızlar erkeklere nazaran konuya daha hassas yaklaşmaktadırlar. Ayrıca, intihale ilişkin tutumlar sınıf düzeyi arttıkça daha olumluya doğru değişmektedir. Çalışma sonunda, kütüphanecilere, eğitimcilere ve politika geliştiricilere öneriler getirilmiştir.

Anahtar Kelimeler

İntihal; tutum; mimarlık; mimarlık öğrencileri

Referanslar

Ahmad, U. K, Mansourizadeh, K., & Ai, G. K. M. (2012). Non-native university students’ perception

of plagiarism. Advances in Language and Litrarcy Studies, 3 (1), 39-48. doi: 10.7575/aiac.

alls.v.3n.1p.39

Ajzen, I. (2005). Attitudes, personality and behavior (2nd ed.). England, New York: Open University

Press Maidenhead.

Akpınar Dellal, N., Yönet, H., & Akın, E. B. (2017). Üniversite kimliği ve akademik sahtekârlık: Yabancı

dil öğretmen adaylarının akademik sahtekârlığa ilişkin tutumları. In N. Akpınar Dellal & M. V.

Coşkun (Eds.), Bilimde etik ve demokratik eğitim (Ethics in science and democratic education)

(pp.79-94). Turkey: Lambert Academic Publishing, Retrieved from https://www.researchgate.

net/publication/323727579_Universite_Kimligi_ve_Akademik_Sahtekarlik_Yabanci_Dil_

Ogretmen_Adaylarinin_Akademik_Sahtekarliga_Iliskin_Tutumlari

Allmer, A. (2016). Meslek etiği: Öğrenci yarışmalarında ödül iptalleri, intihal ve etik. Mimarlık, 389,

May-June. Retrieved from http://www.mo.org.tr/mimarlikdergisi/

Auer, J., & Krupar, E. M. (2001). Mouse click plagiarism: The role of technology in plagiarism and

the librarian’s role in combating it. Library Trends, 49(3), 415-432. Retrieved from https://www.

ideals.illinois.edu/bitstream/handle/2142/8353/librarytrendsv49i3d_opt.pdf

Badea-Voiculescu, O. (2013). Attitude of Romanian medicine students towards plagiarism.

Romanian Journal of Morphology & Embryology, 54(3 Suppl), 907-908. Retrieved from http://

www.rjme.ro/RJME/resources/files/541313907908.pdf

Barnhardt, B. (2016). The “epidemic” of cheating depends on its definition: A critique of inferring

the moral quality of “cheating in any form”. Ethics & Behavior, 26(4), 330-343. doi:10.1080/105

2015.1026595

Bašić, Z., Kružić, I., Jerković, I., Buljan, I. & Marušić, A. (2018). Attitudes and knowledge about

plagiarism among university students: Cross sectional survey at the University of Split,

Croatia. Science and Engineering Ethics, 1-17. Retrieved from https://doi.org/10.1007/s11948-

-0073-x

Baysen, E., Hoškova-Mayerova, Š., Çakmak, N., & Baysen, F. (2017a). Misconceptions of Czech

and Turkish university students in providing citations. In A. Maturo, Š. Hoškova-Mayerova,

D.-T. Soitu, & J. Kacprzyk (Series Eds.), Studies in Systems, Decision and Control Series: Vol. 66

Recent trends in social systems: Quantitative theories and quantitative models (pp. 183-190).

Switzerland: Springer. doi: 10.1007/978-3-319-40585-8_16

Baysen, E., Hošková-Mayerová, Š., Çakmak, N., & Baysen, F. (2017b). Misconceptions regarding

providing citations: To neglect means to take risk for future scientific research. In Š. Hošková-

Mayerová, F. Maturo, & J. Kacprzyk (Series Eds.), Studies in Systems, Decision and Control Series:

Vol. 104 Mathematical-statistical models and qualitative theories for economic and social sciences

(pp. 177-186). Switzerland: Springer. doi: 10.1007/978-3-319-54819-7_12

Camara, S. K., Eng-Ziskin, S., Wimberley, L., Dabbour, K. S., & Lee, A. M. (2017). Predicting students’

intention to plagiarize: An ethical theoretical framework. Journal of Academic Ethics, 15(1),

-58. doi: 10.1007/s10805-016-9269-3

Carter, D. (2018, March 19), How can designers deal with plagiarism [blog]. Retrieved from https://

www.creativebloq.com/features/how-can-designers-deal-with-plagiarism

Cleary, M. N. (2017, November 27). Top 10 reasons students plagiarize & what teachers can do

about it (with apologies to David Letterman). Phi Delta Kappan, 99 (4), 66-71. Retrieved from

http://www.kappanonline.org/cleary-top-10-reasons-students-plagiarize/

Creswell, J. W. (2014). Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches

(4th. ed.). Thousand Oaks ve London: Sage Publications.

Çakmak, N. (2015). Lisans öğrencilerinin intihal ile ilgili kavram yanılgıları [Undergraduates’

Misconceptions Concerning Plagiarism]. Türk Kütüphaneciliği, 29(2), 212–240. Retrieved from

http://www.tk.org.tr

Çakmak, N. (2016). Lisans öğrencilerinin bilgi arama süreçleri ile ilgili kavramları, tutumları ve

düşünceleri [Undergraduate students’ concepts, attitudes and thoughts regarding information

search process] (Unpublished doctoral dissertation). Ankara Üniversitesi, Ankara.

Çakmak, N., & Baysen, E. (2017). Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü öğrencilerinin bilgi arama süreci

deneyimleri: Kavram yanılgıları [Department of Information and Records Management

students’ information search process experiences: Misconceptions]. Türk Kütüphaneciliği,

(3), 305-333. doi: 10.24146/tkd.2017.17

Ehrich, J., Howard, S., Mu, C., & Bokosmaty, S. (2016). A comparison of Chinese and Australian

university students’ attitudes towards plagiarism. Studies in Higher Education, 41(2), 231-246.

doi: 10.1080/03075079.2014.927850

Ehrich, J., Howard, S., Tognolini, J., & Bokosmaty, S. (2015). Measuring attitudes toward

plagiarism: Issues and psychometric solutions. Journal of Applied Research in Higher

Education, 7(2), 243-257. doi: 10.1108/JARHE-02-2014-0013

Ejezi, K. E. (2015). Ethical perspectives on implementation of computer aided design curriculum

in architecture in Nigeria: A case study of Chukwuemeka Odumegwu Ojukwu University, Uli.

International Scholarly and Scientific Research & Innovation, 9(12), 4198-4203. Retrieved from

http://www.waset.org/publications/10003076

Eminoğlu, E., & Nartgün, Z. (2009). Üniversite öğrencilerinin akademik sahtekarlık eğilimlerinin

ölçülmesine yönelik bir ölçek geliştirme çalışması [A scale development study to measure

academic dishonesty tendency of university students]. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, 6(1),

-240. Retrieved from http://www.insanbilimleri.com

Er, K. O., & Gürgan, U. (2011). Öğretmen adaylarının öz-yeterlik algıları ve kopya çekmeye ilişkin

tutumları arasındaki ilişki. Balikesir University Journal of Social Sciences Institute, 14(26), 1-18.

Retrieved from http://eds.a.ebscohost.com/eds/detail/detail?vid=0&sid=90c35d08-347d-

b6-ad4b-7aefeca2eb58%40sdc-v-sessmgr05&bdata=Jmxhbmc9dHImc2l0ZT1lZHMtbGl2Z

Q%3d%3d#AN=78004670&db=a9h

Eweda, N. H. (2011). Intellectual property in architecture: Between legislations and ethical

manifestations with special reference to the Egyptian case. Archnet-IJAR, International Journal

of Architectural Research, 5(3), 93-106. doi: 10.26687/archnet-ijar.v5i3.209

Ewing, H., Mathieson, K., Anast, A., & Roehling, T. (2017). Student and faculty perceptions

of plagiarism in health sciences education. Journal of Further and Higher Education. doi:

1080/0309877X.2017.1356913

Franzoi, S. L. (2006). Social psychology (4th ed.). New York: McGraw-Hill.

Garrett, L., & Robinson, A. (2012, July). Spot the Difference! Visual plagiarism in the visual arts. EVA

London, Electronic Visualisation and the Arts (EVA) Conference. Retrieved from http://www.

research.ucreative.ac.uk/1194/1/ewic_ev12_s2paper1.pdf

George, S., Costigan, A., & O’hara, M. (2013). Placing the library at the heart of plagiarism

prevention: The University of Bradford experience. New Review of Academic Librarianship,

(2), 141-160. doi: 10.1080/13614533.2013.800756

Ghajarzadeh, M., Norouzi-Javidan, A., Hassanpour, K., Aramesh, K., & Emami-Razavi, S. H. (2012).

Attitude toward plagiarism among Iranian medical faculty members. Acta Medica Iranica,

(11), 778-781. Retrieved from http://acta.tums.ac.ir/index.php/acta

Gibson, N. S., & Chester-Fangman, C. (2011). The librarian’s role in combating plagiarism. Reference

Services Review, 39(1), 132-150. doi: 10.1108/00907321111108169

Gottardello, D., Pàmies, M. del M., & Valverde, A. M. (2017). Professors’ perceptions of university

students’ plagiarism: A literature review. BiD: Textos Universitaris de Biblioteconomia i

Documentació, 39. doi: https://dx.doi.org/10.1344/BiD2017.39.12

Graves, S. M. (2008). Student cheating habits: A predictor of workplace deviance. Journal of

Diversity Management-First Quarter, 3(1), 14-22. Retrieved from http://clutejournals.com/

index.php/JDM/article/view/4977

Gullifer, J., & Tyson, G. A. (2010). Exploring university students’ perceptions of plagiarism: A focus

group study. Studies in Higher Education, 35(4), 463-481. doi: 10.1080/03075070903096508

Gunnarsson, J., Kulesza, W. J., & Petterson, A. (2014). Teaching international students how to avoid

plagiarism: Librarians and faculty in collaboration. The Journal of Academic Librarianship, 40(3-

, 413 417. doi: 10.1016/j.acalib.2014.04.006

Henderson, T. (2011). The biggest misconceptions about plagiarism. Retrieved from http://www.

sooperarticles.com/writing-articles/article-writing-articles/biggestmisconceptions-aboutplagiarism-

html

Hue, H. T., Thom, N. T., & Le, T. T. N. (2018). Factors that influence on students’ attitudes towards

plagiarism: The case of Vietnam. In 9th International Conference on Socio-Economic and

Environmental Issues in Development, 11-12 May 2018 (pp. 552-563). Labours: Social Publishing

House.

Hollins, T. J., Lange, N., Dennis, I., & Longmore, C. A. (2016). Social influences on unconscious

plagiarism and anti-plagiarism. Memory, 24(7), 884-902. doi: 10.1080/09658211.2015.1059857

Howard, S. J., Ehrich, J. F., & Walton, R. (2014). Measuring students’ perceptions of plagiarism:

Modification and Rasch validation of a plagiarism attitude scale. Journal of Applied

Measurement, 15 (4), 372-393. Retrieved from https://ro.uow.edu.au/sspapers/1461/

Jensen, L. A., Arnett, J. J., Feldman, S. S., & Cauffman, E. (2002). It’s wrong, but everybody does

it: Academic dishonesty among high school and college students. Contemporary Educational

Psychology, 27(2), 209-228. doi: 10.1006/ceps.2001.1088

Kayaoğlu, M. N., Erbay, Ş., Flitner, C., & Saltaş, D. (2016). Examining students’ perceptions of

plagiarism: A cross-cultural study at tertiary level. Journal of Further and Higher Education,

(5), 682-705. doi: 10.1080/0309877X.2015.1014320

Kirthi, B., Pratap, K., Padma, T. M., & Kalyan, V. S. (2015). Attitudes towards plagiarism among postgraduate

students and faculty members of a teaching health care institution in Telangana:

A cross-sectional questionnaire based study. International Journal of Advanced Research, 3(8),

-1263. Retrieved from http://www.journalijar.com/

Kurbanoğlu, S. S. (2004). Kaynak gösterme el kitabı. Ankara: ÜNAK

Leask, B. (2006). Plagiarism, cultural diversity and metaphor-implications for academic

staff development. Assessment & Evaluation in Higher Education, 31(2), 183-199. doi:

1080/02602930500262486

Liu, X., Liu, S., Lee, S.-h., & Magjuka, R. J. (2010). Cultural differences in online learning: International

student perceptions. Educational Technology & Society, 13(3), 177–188. Retrieved from https://

www.jstor.org/stable/jeductechsoci.13.3.177?seq=1#page_scan_tab_contents

Ma, R., & Qin, X. (2017). Individual factors influencing citation competence in L2 academic writing.

Journal of Quantitative Linguistics, 24(2-3), 213-240. doi:10.1080/09296174.2016.1265793

Mavrinac, M., Brumini, G., Bilić-Zulle, L., & Petrovečki, M. (2010). Construction and validation of

attitudes toward plagiarism questionnaire. Croatian Medical Journal, 51(3), 195-201. doi:

3325/cmj.2010.51.195

Mostafa, M. (2011). Inspiration versus Plagiarism: Academic integrity in architectuural education.

International Journal of the Construction Education, 1(3), 85-99.

Mullin, J. A. (2009). Appropriation, homage, and pastiche: Using artistic tradition to reconsider

and redefine plagiarism. In C. P. Haviland & J. A. Mullin (Eds.), Who owns this text? Plagiarism,

Authorship, and Disciplinary Cultures (pp. 105-128). Logan, Utah: Utah State University Press.

Retrieved from http://digitalcommons.usu.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1025&context=

usupress_pubs

Naveen, N., Raveendran, N., Vanishree, N., Prasad, K., Narayan, R. R., & Vignesh, D. (2017). An

effectual analytics and cross sectional study on plagiarism among dental post graduates of

Bangalore city. International Journal of Applied Dental Sciences, 3(3), 23-26. Retrieved from

http://www.oraljournal.com/

Obeid, R., & Hill, D. B. (2017). An Intervention designed to reduce plagiarism in a research methods

classroom. Teaching of Psychology, 44(2), 155-159. doi: 10.1177/0098628317692620

Olson, M. A., & Kendrick, R. V. (2008). Origins of attitudes. In W. D. Crano & R. Prislin (Eds.), Attitudes

and Attitude Change (pp. 111-130). New York: Taylor & Francis.

Opar B., & Havens, B. (2013, Nowember 11). Plagiarism by design. Retrieved from http://www.acsaarch.

org/acsa-news/read/read-more/acsa-news/2013/11/11/plagiarism-by-design

Quartuccio, K. (2014). Positive and negative attitudes and subjective norms toward plagiarism of RN

to BSN students in an accelerated online program (Unpublished doctoral thesis). Case Western

Reserve University, Ohio.

Öymen Gür, Ş. (2007). Mimarlıkta taklit: Eski türkü-yeni Aranjman. Mimarlık, 333, 37-40. Retrieved

from http://www.mo.org.tr/mimarlikdergisi/

Özbek, O., & Çeyiz, S. (2017). University students’ opinions on cheating and plagiarism. European

Journal of Education Studies, 3(8), 323-335. doi: 10.5281/zenodo.832326

Özenç Uçak, N., & Ünal, Y. (2015). Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü

öğrencilerinin akademik sahtekârlık ve intihal konusundaki görüşleri. In Prof. Dr. İrfan Çakın`a

Armağan (pp. 251-264). Ankara: Hacettepe Universitesi. Retrieved from http://www.bby.

hacettepe.edu.tr/yayinlar/dosyalar/32-U%C3%A7ak-%C3%9Cnal-251-264.pdf

Plagiarism. (2018). University of Oxford. Retrieved from https://www.ox.ac.uk/students/academic/

guidance/skills/plagiarism?wssl=1#

Polat, M. (2017). Türkiye’de öğrenciler neden kopya çeker? Bir meta‐sentez çalışması. Eğitim

Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 7(1), 223‐242. Retrieved from http://ebad-jesr.com

Poorolajal, J., Cheraghi, P., Doosti Irani, A., Cheraghi, Z., & Mirfakhraei, M. (2012). Construction

of knowledge, attitude and practice questionnaire for assessing plagiarism. Iranian Journal

Public Health, 41(11), 54-58. Retrieved from https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/

PMC3521886/

Porter, M. (2010). A consideration of academic misconduct in the creative disciplines: From

inspiration to imitation and acceptable incorporation. EMERGE, 2, 1-16. Retrieved from http://

nrl.northumbria.ac.uk/12099/

Pupovac, V., Bilic-Zulle, L., Mavrinac, M., & Petrovecki, M. (2010). Attitudes toward plagiarism

among pharmacy and medical biochemistry students-cross-sectional survey study. Biochemia

Medica, 20(3), 307-313. Rerieved from https://hrcak.srce.hr/59293

Pupovac, V., Bilic-Zulle, L., & Petrovecki, M. (2008). On academic plagiarism in Europe. An analytical

approach based on four studies. Digithum, 10, 13-18. doi: 10.7238/d.v0i10.507

Quah, C. H., Stewart, N., & Lee, J. W. C. (2012). Attitudes o business students’ toward plagiarism.

Journal of Academic Ethics, 10(3), 185-199. doi: 10.1007/s10805-012-9157-4

Rathore, F. A., Fatima, N. E., Farooq, F., & Mansoor, S. N. (2018). Combating scientific misconduct:

The role of focused workshops in changing attitudes towards plagiarism. Cureus, 10(5). e2698.

Doi:10.7759/cureus.2698

Rathore, F. A., Waqas, A., Zia, A. M., Mavrinac, M., & Farooq, F. (2015). Exploring the attitudes of

medical faculty members and students in Pakistan towards plagiarism: A cross sectional

survey. PeerJ, 1-12. doi: I 10.7717/peerj.1031

Rimmer, M. (2002). Crystal palaces: Copyright law and public architecture. Bond Law Review, 14(2),

-346. Retrieved from http://’epublications.bond.edu.au/blr/vo114/iss2/4

Rocher, A. R. (2018). Active learning strategies and academic self-efficacy relate to both attentional

control and attitudes towards plagiarism. Active Learning in Higher Education, 1-14. doi:

1177/1469787418765515

Schmelkin, L. P., Gilbert, K. A., & Silva, R. (2010). Multidimensional scaling of high school students’

perceptions of academic dishonesty. The High School Journal, 93(4), 156-165. Retrieved from

http://eds.a.ebscohost.com/eds/pdfviewer/pdfviewer?vid=2&sid=1c5066de-a0bc-4d77-

ce-ac1a8d4f0976%40sdc-v-sessmgr05

Songsriwittaya, A., Kongsuwan, S., Jitgarun, K., Kaewkuekool, S., & Koul, R. (2009). Engineering

students’ attitude towards plagiarism: A survey study. Paper presented at the Procedings of The

ICEE & ICEER 2009 Korea: International Conference on Engineering Education & Reseacrh.

Retrieved from http://www.ineer.org/

Šprajc, P., Urh, M., Jerebic, J., Trivan, D., & Jereb, E. (2017). Reasons for plagiarism in higher

education. Organizacija, 50(1), 33-45. doi: 10.1515/orga-2017-0002

Starovoytova, D., & Namango, S. S. (2016). Viewpoint of undergaruade engineering students

on plagiarism. Journal of Education and Practice, 7(31), 48-65. Retrieved from https://eric.

ed.gov/?id=EJ1122526

Sureda-Negre, J., Comas, R., & Oliver-Trobat, M. F. (2015). Academic plagiarism among secondary

and high school students: Differences in gender and procrastination. Comunicar, English ed.,

(44), 103-111. doi: 10.3916/C44-2015-11

Suter, W. N., & Suter, P. M. (2018). Understanding plagiarism. Home Health Care Management &

Practice, 30(4), 151-154. doi: 10.1177/1084822318779582

Ural, M. N., & Sulak, S. A. (2012). Plagiarism via internet on undergraduate students in Turkey.

Journal of Educational and Instructional Studies in the World, 2(3), 229-234. Retrieved from

http://www.wjeis.org/

Valentine, K. (2006). Plagiarism as literacy practice: Recognizing and rethinking ethical binaries.

College Composition and Communication, 58(1), 89-109. Retrieved from https://www.jstor.org/

stable/20456924

Walcott, P. (2016). Attitudes of second year computer science undergraduates toward plagiarism.

The Caribbean Teaching Scholar, 6, 63-80. Retrieved from https://journals.sta.uwi.edu/cts/

index.asp

What about images, videos, and music? (2017, May 18). Plagiarism.org. Retrieved from https://

www.plagiarism.org/article/what-is-plagiarism

What is plagiarism. (2017, May 18). Plagiarism.org. Retrieved from https://www.plagiarism.org/

article/what-is-plagiarism


Tam Metin: PDF (English)

DOI: 10.15612/BD.2018.719

Bu çalışma Creative Commons Attribution 3.0 License ile lisanslanmıştır.
Her Hakkı Saklıdır © 2012 ÜNAK