Dergi Politikası

Dergi Politikasının PDF hali için tıklayınız.

GENEL POLİTİKALAR

Tanım

Üniversite ve Araştırma Kütüphanecileri Derneği’nin (ÜNAK) yayın organı olan Bilgi Dünyası (BD), yılda iki kez (Haziran, Aralık) yayımlanan, hakemli, uluslararası bilimsel bir dergidir.

Derginin Amacı ve Kapsamı

Bilgi Dünyası, Türkiye’de ve dünyada kütüphanecilik ve bilgibilim alanının gelişmesine katkı sağlamayı, sorunlarını incelemeyi ve bu sorunlara çözüm önerileri sunmayı öncelikli amaç olarak belirlemiştir. Bu amaç doğrultusunda, Bilgi Dünyası üniversite ve araştırma kütüphaneleri, halk kütüphaneleri, okul kütüphaneleri, özel kütüphaneler, dokümantasyon ve enformasyon merkezleri, araştırma merkezleri, arşivler, müzeler ve diğer bellek kurumlarının tüm kademelerindeki kuramsal ve uygulamaya yönelik sorunlara somut çözüm önerileri sunmaya, ülkemizdeki bellek kurumlarındaki gelişme ve yenilikleri paylaşmaya, bilgi uzmanlarının karşılaştıkları sorunları tartışmaya, bu sorunlara çözüm önerileri sunmaya, öğretim üyeleri, bilgi uzmanları, lisans ve lisansüstü düzeydeki öğrencilerin bilimsel çalışmalarının sonuçlarını kamuoyuna duyurmaya, uygulamacı ve akademisyenlerin profesyonel gelişimlerine katkı sağlayan akademik çalışmaların yaygınlaştırılmasına hizmet etmektedir.

Kısıtlamalar ve Değerlendirmeye Kabul Edilmeyen Başvurular

Kütüphanecilik ve bilgibilim alanı ile yukarıdaki amaç ve kapsamla ilişkilendirilmemiş diğer alanlara ait çalışmalar Bilgi Dünyası yayın kapsamına girmemektedir.

Yayın Sıklığı

Bilgi Dünyası, Haziran ve Aralık aylarında olmak üzere yılda iki kez yayımlanır. Duyuruları bir yıl önceden yapılmak üzere yılda en fazla iki özel sayı yayımlanabilir. Özel sayılarda ele alınacak konular güncel tartışmalar dikkate alınarak dosya konusu oluşturacak, kütüphanecilik ve bilgibilim alanına yön verecek şekilde Editör Kurulu tarafından belirlenir.

Yayın Dili

Bilgi Dünyası Türkçe ve/veya İngilizce dillerinde yayın kabul etmektedir. Derginin bölümlerine gönderilen çalışmalar sadece Türkçe ve/veya İngilizce dillerinde olmalıdır. Türkçe ve İngilizce dışında gönderilen yazılar editöryal sürece alınmadan reddedilir.

Derginin Bölümleri

Yazılarda belirtilen düşünce ve görüşlerden yazarı sorumludur. Gönderilen yazılar Editörler Kurulu ve/veya Yazı Değerlendirme Kurulu’nun incelemesinden geçer. Bilgi Dünyası aşağıdaki bölümlerde çalışma kabul etmektedir.

Hakemli Makaleler (Hakem değerlendirmesinden geçer)

Hakemli makaleler araştırma makaleleri, olgu sunumu (durum çalışması) ve derleme olmak üzere kütüphanecilik ve bilgibilimin tüm alanlarıyla ilgili nicel ve nitel özgün araştırma makalelerinden oluşmaktadır.

Bilgi Dünyası’na değerlendirilmek için gönderilen özgün araştırma makaleleri, kütüphanecilik ve bilgibilim alanını ve bu alandaki sorunları derinlemesine yansıtan, bilimsel alanyazını nesnel bir bakış açısıyla kapsayan, bilimsel yöntemlere dayanarak bu sorunlara yönelik ölçümlenebilir ve uygulanabilir öneriler getiren, alana doğrudan katkı ve özgün değer sağlayan nitelikte olmalıdır. Bu bölüm için gönderilen çalışmalar “Çift Körleme Hakemlik ve Değerlendirme Süreci” nde belirtilen adımlara göre değerlendirilir.

Görüşler (Hakem değerlendirmesinden geçer)

Bilgi Dünyası’na değerlendirilmek için gönderilen görüş çalışmaları, kütüphanecilik ve bilgibilim alanını ya da bu alandaki uygulamaları ve sorunları bilimsel dayanaklarla yansıtan, konunun önemini vurgulayan ve çözüm önerileri getiren bir nitelikte olmalıdır. Bu bölüm için gönderilen çalışmalar “Çift Körleme Hakemlik ve Değerlendirme Süreci” nde belirtilen adımlara göre değerlendirilir.

Kitap Tanıtımları (Hakem değerlendirmesinden geçmez)

Bilgi Dünyası’na gönderilen kitap tanıtımları, kütüphanecilik ve bilgibilim alanına yönelik içeriğe sahip kitap türü yayınları inceleyen, tanıtan veya nesnel olarak eleştiren çalışmalardır. Bu çalışmalar Editör Kurulu tarafından değerlendirilerek yayına kabul veya iade edilir. Değerlendirme sonucu Editör Kurulu yazarlardan geliştirme ve iyileştirme talebinde bulunabilir.

Açık Erişim Politikası

Bilgi Dünyası açık erişim sağlama politikasını benimsemektedir. Açık erişim bilginin küresel değişimini artırarak insanlık için yararlı sonuçlar doğurmaktadır. Bilgi Dünyası aynı zamanda 12 Eylül 2012 tarihinde kabul edilen Budapeşte Açık Erişim Girişimi'ni desteklemektedir. Bu bağlamda Bilgi Dünyası Editör Kurulu tarafından benimsenen açık erişim politikaları http://www.budapestopenaccessinitiative.org/boai-10-translations/turkish-translation adresinde yer almaktadır.

Creative Commons Bilgi Dünyası'nda yayımlanan tüm makaleler "Creative Commons Attribution 4.0 International License" ile lisanslanmıştır. Bu lisans; yayımlanan tüm makalelere, veri setlerine, grafik ve eklere kaynak göstermek şartıyla veri madenciliği uygulamalarında, arama motorlarında, web sitelerinde, bloglarda ve diğer tüm platformlarda çoğaltma, paylaşma ve yayma hakkı tanır. Açık erişim disiplinler arası iletişimi kolaylaştıran, farklı disiplinlerin birbirleriyle çalışabilmesini teşvik eden bir yaklaşımdır. Bilgi Dünyası bu doğrultuda makalelerine daha çok erişim ve daha şeffaf bir değerlendirme süreci sunarak kendi alanına katma değer sağlamaktadır.

Bilgi Dünyası hiç bir kütüphane veya okuyucudan yayımlanan elektronik makalelere erişim için abonelik ve ücret talep etmeyeceğini taahhüt eder.

Bilgi Dünyası makale işlem ücreti (değerlendirme ücreti veya basım ücreti) ve makalelere erişim için abonelik ücreti talep etmediği için hiçbir gelir kaynağı bulunmamaktadır. Ancak, gönderilen çalışmalara yönelik olarak, hakemlerden gelen öneriler doğrultusunda, Bilgi Dünyası Editör Kurulu tarafından talep edilen dil editörlüğü veya redaksiyon işlemleri ile ilgili maddi yükümlülükler yazarlara aittir.

Gizlilik Beyanı

Bilgi Dünyası Dergi Yönetim Sistemine girilen isim ve elektronik posta adresleri gibi kişisel bilgiler, yalnızca bu Derginin bilimsel amaçları doğrultusunda kullanılacaktır. Bu bilgiler başka bir amaç veya bölüm için kullanılmayacak olup, üçüncü taraflarla paylaşılmayacaktır.

Arşivleme

Bilgi Dünyası'nda yayımlanan tüm makale, görüş ve kitap tanıtımlarına ait üstveriler ve tam metinler XML ve .pdf formatlarında üçüncü parti bulut bir sunucuda erişime kapalı bir şekilde saklanır. Ayrıca TÜBİTAK ULAKBİM  Sosyal Bilimler Veritabanı aracılığıyla tüm makaleler .pdf formatında ULAKBİM sunucularında saklanmakta ve sunulmaktadır.

Sponsorluk ve Reklam

Bilgi Dünyası yayın kapsamına uygun ürün ve hizmetlere yönelik sponsorluk ve reklam kabul etmektedir. Ayrıca Bilgi Dünyası bilimsel amaçları doğrultusunda web sayfası üzerinden kâr amacı gütmeyen bilimsel ve eğitsel etkinlikler duyurulabilir.

Reklam ve sponsorluk anlaşmaları için [email protected] adresinden iletişime geçilebilir.

ETİK SORUMLULUKLAR VE POLİTİKALAR

Yayın Etiği

Bilgi Dünyası’nda uygulanan yayın süreçleri, bilginin tarafsız ve saygın bir şekilde gelişimine ve dağıtımına temel teşkil etmektedir. Bu doğrultuda uygulanan süreçler, yazarların ve yazarları destekleyen kurumların çalışmalarının kalitesine doğrudan yansımaktadır. Hakemli çalışmalar bilimsel yöntemi somutlaştıran ve destekleyen çalışmalardır. Bu noktada sürecin bütün paydaşlarının (yazarlar, okuyucular ve araştırmacılar, yayıncı, hakemler ve editörler) etik ilkelere yönelik standartlara uyması önem taşımaktadır. Bilgi Dünyası yayın etiği kapsamında tüm paydaşların aşağıdaki etik sorumlulukları taşıması beklenmektedir.

Aşağıda yer alan etik görev ve sorumluluklar oluşturulurken açık erişim olarak Committee on  Publication Ethics (COPE) tarafından yayımlanan rehberler ve politikalar dikkate alınarak hazırlanmıştır.

Yazarların Etik Sorumlulukları

Bilgi Dünyası’na çalışma gönderen yazarların aşağıdaki etik sorumluluklara uyması beklenmektedir:

 • Yazarların gönderdikleri çalışmaların özgün olması beklenmektedir. Yazarların başka çalışmalardan yararlanmaları veya başka çalışmaları kullanmaları durumunda eksiksiz ve doğru bir biçimde atıfta bulunmaları ve/veya alıntı yapmaları gerekmektedir.
 • Çalışmanın oluşturulmasında içeriğe entelektüel açıdan katkı sağlamayan kişiler, yazar olarak belirtilmemelidir.
 • Yayımlanmak üzere gönderilen tüm çalışmaların varsa çıkar çatışması teşkil edebilecek durumları ve ilişkileri açıklanmalıdır.
 • Yazarlardan değerlendirme süreçleri çerçevesinde makalelerine ilişkin ham veri talep edilebilir, böyle bir durumda yazarlar beklenen veri ve bilgileri Editör Kurulu ve Bilim Kuruluna sunmaya hazır olmalıdır.
 • Yazarlar kullanılan verilerin kullanım haklarına, araştırma/analizlerle ilgili gerekli izinlere sahip olduklarını veya deney yapılan deneklerin rızasının alındığını gösteren belgeye sahip olmalıdır.
 • Yazarların yayımlanmış, erken görünüm veya değerlendirme aşamasındaki çalışmasıyla ilgili bir yanlış ya da hatayı fark etmesi durumunda, dergi editörünü veya yayıncıyı bilgilendirme, düzeltme veya geri çekme işlemlerinde editörle iş birliği yapma yükümlülüğü bulunmaktadır.
 • Yazarlar çalışmalarını aynı anda birden fazla derginin başvuru sürecinde bulunduramaz. Her bir başvuru önceki başvurunun tamamlanmasını takiben başlatılabilir. Başka bir dergide yayımlanmış çalışma Bilgi Dünyası’na gönderilemez.
 • Değerlendirme süreci başlamış bir çalışmanın yazar sorumluluklarının değiştirilmesi (Yazar ekleme, yazar sırası değiştirme, yazar çıkartma gibi) teklif edilemez.
 • Yayımlanabilir kararı alınan yazılarda yazar makaleyi geri çekemez ve başka bir dergide yayımlayamaz.

Editörlerin Etik Görev ve Sorumlulukları

Bilgi Dünyası Baş Editör ve Editör Kurulu, açık erişim olarak Committee on Publication Ethics (COPE) tarafından yayımlanan "COPE Code of  Conduct and Best Practice Guidelines for Journal Editors" ve "COPE Best  Practice Guidelines for Journal Editors" rehberleri temelinde aşağıdaki etik görev ve sorumluluklara sahip olmalıdır:

Genel Görev ve Sorumluluklar

Editörler, Bilgi Dünyası’nda yayımlanan her yayından sorumludur. Bu sorumluluk bağlamında editörler, aşağıdaki rol ve yükümlülükleri taşımaktadır:

 • Okuyucuların ve yazarların bilgi ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik çaba sarf etme,
 • Sürekli olarak derginin gelişimini sağlama,
 • Dergide yayımlanan çalışmaların kalitesini geliştirmeye yönelik süreçleri yürütme,
 • Düşünce özgürlüğünü destekleme,
 • Akademik açıdan bütünlüğü sağlanma,
 • Fikri mülkiyet hakları ve etik standartlardan taviz vermeden iş süreçlerini devam ettirme,
 • Düzeltme, açıklama gerektiren konularda yayın açısından açıklık ve şeffaflık gösterme.

Okuyucu İle İlişkiler

Editörler tüm okuyucu, araştırmacı ve uygulayıcıların ihtiyaç duydukları bilgi, beceri ve deneyim beklentilerini dikkate alarak karar vermelidir. Yayımlanan çalışmaların okuyucu, araştırmacı, uygulayıcı ve bilimsel alanyazına katkı sağlamasına ve özgün nitelikte olmasına dikkat etmelidir. Ayrıca editörler okuyucu, araştırmacı ve uygulayıcılardan gelen geri bildirimleri dikkate almak, açıklayıcı ve bilgilendirici geri bildirim vermekle yükümlüdür.

Yazarlar İle İlişkiler

Editörlerin yazarlara karşı görev ve sorumlulukları aşağıdaki şekildedir:

 • Editörler, çalışmaların önemi, özgün değeri, geçerliliği, anlatımın açıklığı ve derginin amaç ve hedeflerine dayanarak olumlu ya da olumsuz karar vermelidir.
 • Yayın kapsamına uygun olan çalışmaların ciddi problemi olmadığı sürece ön değerlendirme aşamasına almalıdır.
 • Editörler, çalışma ile ilgili ciddi bir sorun olmadıkça, olumlu yöndeki hakem önerilerini göz ardı etmemelidir.
 • Yeni editörler, çalışmalara yönelik olarak önceki editör (ler) tarafından verilen kararları ciddi bir sorun olmadıkça değiştirmemelidir.
 • "Çift Körleme Hakemlik ve  Değerlendirme Süreci" mutlaka yayımlanmalı ve editörler tanımlanan süreçlerde yaşanabilecek sapmaların önüne geçmelidir.
 • Editörler yazarlar tarafından kendilerinden beklenecek her konuyu ayrıntılı olarak içeren bir "Yazar Rehberi" yayımlamalıdır. Bu rehberler belirli zaman aralıklarında güncellenmelidir.
 • Yazarlara açıklayıcı ve bilgilendirici şekilde bildirim ve dönüş sağlanmalıdır.

Hakemler İle İlişkiler

Editörlerin hakemlere karşı görev ve sorumlulukları aşağıdaki şekildedir:

 • Hakemleri çalışmanın konusuna uygun olarak belirlemelidir.
 • Hakemlerin değerlendirme aşamasında ihtiyaç duyacakları bilgi ve rehberleri sağlamakla yükümlüdür.
 • Yazarlar ve hakemler arasından çıkar çatışması olup olmadığını gözetmek durumundadır.
 • Körleme hakemlik bağlamında hakemlerin kimlik bilgilerini gizli tutmalıdır.
 • Hakemleri tarafsız, bilimsel ve nesnel bir dille çalışmayı değerlendirmeleri için teşvik etmelidir.
 • Hakemleri zamanında dönüş ve performans gibi ölçütlerle değerlendirmelidir.
 • Hakemlerin performansını artırıcı uygulama ve politikalar belirlemelidir.
 • Hakem havuzunun dinamik şekilde güncellenmesi konusunda gerekli adımları atmalıdır.
 • Nezaketsiz ve bilimsel olmayan değerlendirmeleri engellemelidir.
 • Hakem havuzunun geniş bir yelpazeden oluşması için adımlar atmalıdır.

Editör Kurulu İle İlişkiler

Baş Editör (ler), tüm Editör Kurulu üyelerinin süreçleri yayın politikaları ve yönergelere uygun ilerletmesini sağlamalıdır. Editör Kurulu üyelerini yayın politikaları hakkında bilgilendirmeli ve gelişmelerden haberdar etmelidir. Yeni Editör Kurulu üyelerini yayın politikaları konusunda eğitmeli, ihtiyaç duydukları bilgileri sağlamalıdır.

Ayrıca editörler;

 • Editör Kurulu üyelerinin çalışmaları tarafsız ve bağımsız olarak değerlendirmelerini sağlamalıdır.
 • Yeni Editör Kurulu üyelerini, katkı sağlayabilir ve uygun nitelikte belirlemelidir.
 • Editör Kurulu üyelerinin uzmanlık alanına uygun çalışmaları değerlendirme için göndermelidir.
 • Editör Kurulu ile düzenli olarak etkileşim içerisinde olmalıdır.
 • Editör Kurulu ile belirli aralıklarla yayın politikalarının ve derginin gelişimi için toplantılar düzenlemelidir.

Dergi Sahibi ve Yayıncı İle İlişkiler

Editörler ve yayıncı arasındaki ilişki editöryal bağımsızlık ilkesine dayanmaktadır. Editörler ile yayıncı arasında yapılan yazılı sözleşme gereği, editörlerin alacağı tüm kararlar yayıncı ve dergi sahibinden bağımsızdır.

Editöryal ve Çift Körleme Hakemlik Süreçleri

Editörler; dergi yayın politikalarında yer alan "Çift Körleme Hakemlik ve  Değerlendirme Süreci" politikalarını uygulamakla yükümlüdür. Bu bağlamda editörler her çalışmanın adil, tarafsız ve zamanında değerlendirme sürecinin tamamlanmasını sağlar.

Kalite Güvencesi

Editörler; dergide yayımlanan her makalenin dergi yayın politikaları, ulusal ve uluslararası standartlara uygun olarak yayımlanmasından sorumludur.

Kişisel Verilerin Korunması

Editörler; değerlendirilen çalışmalarda yer alan deneklere veya görsellere ilişkin kişisel verilerin korunmasını sağlamakla yükümlüdür. Çalışmalarda kullanılan bireylerin açık rızası belgeli olmadığı sürece çalışmayı reddetmekle görevlidir. Ayrıca editörler; yazar, hakem ve okuyucuların bireysel verilerini korumaktan sorumludur.

Etik Kurallara Teşvik

Editörler; değerlendirilen çalışmalarda insan ve hayvan haklarının korunmasını sağlamakla yükümlüdür.

2020 yılından itibaren TR Dizin Dergi Değerlendirme kriterleri güncellenmiş olup özellikle bilimsel araştırmalarda olması gereken etik kurul izni ile ilgili maddeler detaylandırılmıştır (https://trdizin.gov.tr/?page_id=50). Bu kriterler doğrultusunda da Editör Kurulu etik kurul onayı beyanını yazar(lar)dan istemekle yükümlüdür. Editör Kurulu çalışmalarda kullanılan deneklere ilişkin etik kurul onayı, uluslararası değerlendirme kurulu gibi izinlerin olmadığı durumlarda çalışmayı reddetmekle sorumludur.

Olası Suistimal ve Görevi Kötüye Kullanmaya Karşı Önlem

Editörler; olası suistimal ve görevi kötüye kullanma işlemlerine karşı önlem almakla yükümlüdür. Bu duruma yönelik şikayetlerin belirlenmesi ve değerlendirilmesi konusunda titiz ve nesnel bir soruşturma yapmanın yanı sıra, konuyla ilgili bulguların paylaşılması editörün sorumlulukları arasında yer almaktadır.

Akademik Yayın Bütünlüğünü Sağlamak

Editörler çalışmalarda yer alan hata, tutarsızlık ya da yanlış yönlendirme içeren yargıların hızlı bir şekilde düzeltilmesini sağlamalıdır.

Fikri Mülkiyet Haklarının Korunması

Editörler; yayımlanan tüm makalelerin fikri mülkiyet hakkını korumakla, olası ihlallerde derginin ve yazarların haklarını savunmakla yükümlüdür. Ayrıca editörler yayımlanan tüm makalelerdeki içeriklerin başka yayınların fikri mülkiyet haklarını ihlal etmemesi adına gerekli önlemleri almakla yükümlüdür. Bkz. İntihal Denetimi

Yapıcılık ve Tartışmaya Açıklık

Editörler;

 • Dergide yayımlanan eserlere ilişkin ikna edici eleştirileri dikkate almalı ve bu eleştirilere yönelik yapıcı bir tutum sergilemelidir.
 • Eleştirilen çalışmaların yazarlarına cevap hakkı tanımalıdır.
 • Olumsuz sonuçlar içeren çalışmaları göz ardı etmemeli ya da dışlamamalıdır.

Şikayetler

Editörler; yazar, hakem veya okuyuculardan gelen şikayetleri dikkatlice inceleyerek aydınlatıcı ve açıklayıcı bir şekilde yanıt vermekle yükümlüdür.

Politik ve Ticari Kaygılar

Dergi sahibi, yayıncı ve diğer hiçbir politik ve ticari unsur, editörlerin bağımsız karar almalarını etkilemez.

Çıkar Çatışmaları

Editörler; yazarlar, hakemler ve diğer editörler arasındaki çıkar çatışmalarını göz önünde bulundurarak, çalışmaların yayın sürecinin bağımsız ve tarafsız bir şekilde tamamlamasını garanti eder.

Hakemlerin Etik Sorumlulukları

Tüm çalışmaların "Çift Körleme Hakemlik" ile değerlendirilmesi yayın kalitesini doğrudan etkilemektedir. Bu süreç yayının nesnel ve bağımsız değerlendirilmesi ile güven sağlar. Bilgi Dünyası değerlendirme süreci çift körleme hakemlik ilkesiyle yürütülür. Hakemler yazarlar ile doğrudan iletişime geçemez, değerlendirme ve yorumlar Dergi Yönetim Sistemi aracılığıyla iletilir. Bu süreçte değerlendirme formları ve tam metinler üzerindeki hakem yorumları editör aracılığıyla yazarlara iletilir. Bu bağlamda Bilgi Dünyası için çalışma değerlendiren hakemlerin aşağıdaki etik sorumluluklara sahip olması beklenmektedir:

 • Sadece uzmanlık alanı ile ilgili çalışma değerlendirmeyi kabul etmelidir.
 • Tarafsızlık ve gizlilik içerisinde değerlendirme yapmalıdır.
 • Değerlendirme sürecinde çıkar çatışması ile karşı karşıya olduğunu düşünürse, çalışmayı incelemeyi reddederek, dergi editörünü bilgilendirmelidir.
 • Gizlilik ilkesi gereği inceledikleri çalışmaları değerlendirme sürecinden sonra imha etmelidir. İnceledikleri çalışmaların sadece nihai versiyonlarını ancak yayımlandıktan sonra kullanabilir.
 • Değerlendirmeyi nesnel bir şekilde sadece çalışmanın içeriği ile ilgili olarak yapmalıdır. Milliyet, cinsiyet, dini inançlar, siyasal inançlar ve ticari kaygıların değerlendirmeye etki etmesine izin vermemelidir.
 • Değerlendirmeyi yapıcı ve nazik bir dille yapmalıdır. Düşmanlık, iftira ve hakaret içeren aşağılayıcı kişisel yorumlar yapmamalıdır.
 • Değerlendirmeyi kabul ettikleri çalışmayı zamanında ve yukarıdaki etik sorumluluklarda gerçekleştirmelidir.

Yayıncının Etik Sorumlukları

Bilgi Dünyası’nın yayıncısı olan ÜNAK, kâr amacı gütmeyen kamu yararına çalışan bir sivil toplum kuruluşudur. ÜNAK kuruluş felsefesi gereği, kütüphanecilik ve bilgibilim alanındaki uluslararası standartlarda bilgiyi kamuya mal etmek amacıyla Bilgi Dünyası dergisini yayınlamaktadır. Bu bağlamda ÜNAK ve Yönetim Kurulu, Bilgi Dünyası dergisi ile ilgili aşağıdaki etik sorumlulukların bilinciyle hareket etmektedir:

 • Editörler, Bilgi Dünyası'na gönderilen çalışmaların tüm süreçlerinden sorumludur. Bu çerçevede ekonomik ya da politik kazançlar göz önünealınmaksızın karar verici kişiler editörlerdir.
 • Bağımsız editör kararı oluşturulmasını taahhüt eder.
 • Bilgi Dünyası’nda yayımlanmış her makalenin mülkiyet ve telif hakkını korur ve yayımlanmış her kopyanın kaydını saklama yükümlüğünü üstlenir.
 • Editörlere ilişkin her türlü bilimsel suistimal, atıf çeteciliği ve intihalle ilgili önlemleri alma sorumluluğuna sahiptir.

Etik Olmayan Bir Durumla Karşılaşırsanız

Bilgi Dünyası'nda yukarıda bahsedilen etik sorumluluklar dışında etik olmayan bir davranış veya içerikle karşılaşırsanız lütfen [email protected] adresine e-posta yoluyla bildiriniz.