Yazar Rehberi

Yazar Rehberinin PDF hali için tıklayınız.

Tanım

Üniversite ve Araştırma Kütüphanecileri Derneği’nin (ÜNAK) yayın organı olan Bilgi Dünyası (BD), yılda iki kez (Haziran, Aralık) yayımlanan, hakemli, uluslararası bilimsel bir dergidir.

Derginin Amacı ve Kapsamı

Bilgi Dünyası, Türkiye’de ve dünyada kütüphanecilik ve bilgibilim alanının gelişmesine katkı sağlamayı, sorunlarını incelemeyi ve bu sorunlara çözüm önerileri sunmayı öncelikli amaç olarak belirlemiştir. Bu amaç doğrultusunda, Bilgi Dünyası üniversite ve araştırma kütüphaneleri, halk kütüphaneleri, okul kütüphaneleri, özel kütüphaneler, dokümantasyon ve enformasyon merkezleri, araştırma merkezleri, arşivler, müzeler ve diğer bellek kurumlarının tüm kademelerindeki kuramsal ve uygulamaya yönelik sorunlara somut çözüm önerileri sunmaya, ülkemizdeki bellek kurumlarındaki gelişme ve yenilikleri paylaşmaya, bilgi uzmanlarının karşılaştıkları sorunları tartışmaya, bu sorunlara çözüm önerileri sunmaya, öğretim üyeleri, bilgi uzmanları, lisans ve lisansüstü düzeydeki öğrencilerin bilimsel çalışmalarının sonuçlarını kamuoyuna duyurmaya, uygulamacı ve akademisyenlerin profesyonel gelişimlerine katkı sağlayan akademik çalışmaların yaygınlaştırılmasına hizmet etmektedir.

Dizinlenme

Bilgi Dünyası aşağıdaki indekslerde dizinlenmektedir.

 • Scopus
 • LISA (Library and Information Science Abstracts)
 • EBSCOHOST-LISTA (Library, Information Science & Technology Abstracts)
 • TÜBİTAK-ULAKBİM Sosyal Bilimler Veri Tabanları,
 • DOAJ (Directory of Open Access Journals)
 • E-Lis (E-Prints in Library and Information Science)
 • ASOS Index

DERGİYE MAKALE / ÇALIŞMA GÖNDERMEDEN ÖNCE

Dergiye Makale/Çalışma Göndermeden Önce - Kontrol Listesi

Yazarlar tarafından Bilgi Dünyası’na makale gönderilmeden önce Makale/Çalışma Kontrol Listesi kullanılarak, makalenin dergi yazım kurallarına uygun olup olmadığı kontrol edilmelidir.

Bilgi Dünyası’na göndereceğiniz makalede aşağıdakileri yaptığınızdan emin olunuz:

 • Öncelikle çalışmanızın Derginin “Yazar Rehberi” ne uygunluğunu kontrol ediniz.
 • Yazar ad(ı)ları, unvan(ı)ları, kurum adları, e-posta adresleri var mı?
 • ORCID bilgis(i)leri var mı?
 • Çoklu yazarı olan çalışmalarda yazar adları sıralandı mı?
 • Sorumlu yazar belirtildi mi?
 • Araştırma türü belirtildi mi?
 • Türkçe ve İngilizce makale başlığı var mı?
 • Türkçe ve İngilizce Öz/Abstract IMRAD (Giriş/Introduction, Yöntem/Methodology), Bulgular ve Tartışma/Result and Discussion) yapısına göre yazıldı mı?
 • Türkçe ve İngilizce anahtar kelimeler var mı?
 • Tablolar, şekiller, grafikler (varsa) APA 7 ve Bilgi Dünyası yazım kurallarına uygun mu?
 • Metin içinde yaptığınız göndermeler Kaynakça’daki künyelerle eşleşiyor mu? Ya da tam tersi Kaynakça’daki künyeler metin içinde yer alıyor mu? Eksik veya hatalı metin içi atıf, gönderme veya künye var mı?
 • Makalenin tamamı dilbilgisi ve bilimsel dil açısından dikkatlice kontrol edildi mi?
 • Makale dosyanız Microsoft Word dokümanı dosyası biçiminde midir?
 • Makalenin daha önceden yayımlanmamış ve yayımlanmak üzere herhangi bir dergiye değerlendirilmek üzere gönderilmemiş olduğundan emin misiniz?
 • Makale Bilgi Dünyası’nın yayın politikasına uygun mu?
 • Etik kurul onayı gereken çalışmalarda etik kurul onayları alındı mı? Etik Kurul Onay belgeleriniz var mı?
 • Çıkar çatışması olan çalışmalarda çıkar çatışması beyanınız var mı?

 

DERGİYE MAKALE / ÇALIŞMA GÖNDERME

Dergiye Makale/Çalışma Gönderme

Bilgi Dünyası'na değerlendirilmek üzere çalışma gönderecek yazarlar https://www.bd.org.tr/index.php/bd adresinde yer alan Dergi Yönetim Sistemine üye olarak gönderimlerini gerçekleştirmelidirler.

Yazarlar Dergi Yönetim Sistemine üye olma ve çalışma gönderme işlemlerini "https://www.bd.org.tr/index.php/bd/login” adresinden gerçekleştirmelidirler.

Makalenin Hazırlanması ve Dergiye Makale/Çalışma Gönderiminde İstenen Belgeler

"Makale şablonunu indirmek için tıklayınız"

Dergiye makale/çalışma gönderimi tamamen çevrimiçi olarak gerçekleştirilmektedir. Yazarlar başvuru sürecinde ve çalışmanın Dergi Yönetim Sistemine yüklenmesi aşamasında adım adım yönlendirilmektedir. Bilgi Dünyası’na makale gönderiminde yazarlardan aşağıdaki belgeler istenmektedir.

 1. Kapak mektubu  (İndirmek için tıklayınız)
 2. Makalenin yazar isimli tam metni (Word dosyası formatında)
 3. Makalenin yazar isimsiz tam metni (Word dosyası formatında)
 4. Telif Hakkı Devri ve Çıkar Çatışması Beyan Formu (Formu indirmek için tıklayınız)
 5. Gereken Çalışmalarda Etik Kurul İzin Belgesi (https://trdizin.gov.tr/?page_id=50)

Dergiye gönderilecek makalelerin/çalışmaların sadece https://www.bd.org.tr/index.php/bd adresindeki "Dergi Yönetim Sistemi" nde açılan hesaba yüklenmesi gerekmektedir. Baş Editöre, Editör Kurulu üyelerine veya dergi iletişim e-posta adresine gönderilen makaleler resmi başvuru olarak kabul edilmemektedir.

Yazım Kuralları

Bilgi Dünyası’na gönderilecek çalışmalar aşağıdaki özelliklere göre hazırlanmalıdır:

Sayfa Düzeni: A4 Dikey, Kenar Boşlukları (Normal) (4 yandan 2,5 cm)

Sayfa Uzunluğu: "Hakemli Makaleler" bölümünde yer alması istenilen çalışmalar en fazla 25 sayfa olmalıdır. Görüşler ve tanıtım bölümleri için gönderilecek çalışmalar ise en fazla 12 sayfa olmalıdır.

Font Ailesi: Arial, Ana başlıklar (birinci düzey başlık) 12 punto koyu, alt başlıklar (ikinci düzey başlık) 11 punto koyu, üçüncü düzey başlık 11 punto italik ve koyu, Metin ve Kaynakça 11 punto büyüklüğünde iki yana yaslı, bütün ana ve alt başlıklarda öncesi ve sonrası 12nk, ilk paragraftan sonra diğer paragraflar girintili yazılmalıdır.

Her çalışma sırasıyla aşağıdaki ana başlıklardan oluşmalıdır;

Başlık

Çalışmanın başlığı, içeriğini açık şekilde yansıtmalı ve kapsayıcı nitelikte olmalıdır. Bağlaçlar hariç her kelimenin baş harfi büyük yazılmalıdır. Arial, 14 punto, koyu ve sağa yaslı olmalıdır.

İngilizce Başlık

Çalışmanın başlığı ile aynı doğrultuda, çalışmanın içeriğini açık bir şekilde yansıtan ve kapsayıcı bir nitelikte bulunan İngilizce bir başlık hazırlanmalıdır. Bağlaçlar hariç her kelimenin baş harfi büyük verilmelidir. Arial, 13 punto, koyu ve sağa yaslı olmalıdır.

Öz/Abstract

Bilgi Dünyası’nda Öz yazımının da ana metnin yazımında olduğu gibi IMRAD yapısında olması beklenmektedir. Bu bağlamda Öz’de çalışmanın amacını, kapsamını, yöntemini (araştırma deseni, veri toplama ve veri analizi yöntemleri), sonuçlarını, öne çıkan yanlarını ve özgün değerini açık ve kısa bir şekilde yansıtmalıdır. Öz, Türkçe ve İngilizce olarak ayrı ayrı düzenlenmeli ve her iki Öz/Abstract de en fazla 250 kelimeden oluşmalıdır.

BD’de yayımlanmak amacıyla yurt dışından gönderilen çalışmalarda yazar tarafından hazırlanamaması durumunda Türkçe Öz ve Anahtar Sözcükler Editörler Kurulu tarafından yazıya eklenebilir.

Anahtar Kelimeler

Çalışmanın bütünlüğünü yansıtan en az 5 en çok 7 anahtar kelime belirlenmelidir. Anahtar kelimeler aralarında virgül kullanılmalıdır. İlk anahtar kelimenin ilk harfi büyük diğer anahtar kelimeler ise özel isim olmadıkça küçük yazılmalıdır.

İngilizce Anahtar Kelimeler (Keywords)

Çalışmanın anahtar kelimeler bölümüne bağlı ve aynı sayıda İngilizce anahtar kelimeler aralarında virgül kullanılarak verilmelidir. İlk anahtar kelimenin ilk harfi büyük diğer anahtar kelimeler ise özel isim olmadıkça küçük yazılmalıdır.

Giriş

Hakemli yazılar bölümüne gönderilen araştırma makaleleri ve olgu sunumları (durum çalışması) IMRAD yapısına uygun olarak hazırlanmalıdır.

Giriş bölümünde araştırma konusunun temeli, çalışmanın bölümlerine yönelik özet bilgi, bilimsel alanyazındaki karşılığı, araştırmanın önemi, amaçları ve araştırma problemi/soruları/hipotezleri giriş kısmında detaylandırılmalıdır. Bu bölüm tek başlık altında toplanabileceği gibi farklı başlıklarla da ayrıntılandırılabilir. Metin içerisinde koyu ya da altı çizili ifadeler kullanılmamalıdır.

Araştırmanın amacı ve problemi/soruları/hipotezleri “Giriş” bölümünde alt başlık olarak sunulmalıdır (Bkz. Makale Hazırlama Şablonu).

Yöntem

Araştırmanın türü/deseni, evren ve örneklem/çalışma grubu seçimi, veri toplama ve veri analiz teknikleri, süreçler, kullanılan istatistiksel araçlar ve yöntemler, sınırlılıklar, gerekli olan çalışmalarda etik kurul onayı yöntem bölümünde detaylı bir şekilde sunulmalıdır. Bu bölümün çalışmanın okunabilirliği ve anlaşılırlığını artırmak amacıyla; yöntem (araştırma deseninin kaynak gösterilerek yazıldığı genel başlık) ana başlığı altında evren ve örneklem ve/veya çalışma grubu, veri toplama ve veri analizi alt başlıklarında sunulması gerekmektedir (Bkz. Makale Hazırlama Şablonu).

Bulgular

Araştırmada elde edilen bulgular; çalışmanın amacı ve problemini destekler nitelikte ve bütünlüğü koruyacak biçimde ilgili tablo, şekil, grafik veya resimlerle açıklanmalıdır.

Kullanılan tablo, şekil, grafik veya resimlere mutlaka metin içerisinde yönlendirme yapılmalıdır. Grafik ya da Şekil olarak verilen bulgu sunumlarının yayın kalitesi ve okunabilirlik açısından yüksek kalitede (en az 300 DPI çözünürlükte) verilmesi gerekmektedir. Tablo olarak verilen bulguların sunulmasında SPSS çıktılarının doğrudan kullanılmasından kaçınılmalıdır ve Tablolar APA 7 standartlarına uygun formatta verilmelidir. Çalışmada kullanılan bütün tablo, grafik, şekil ve resimler APA 7 standartlarına göre başlıklandırılmalıdır.

Bulgular bölümü çalışmanın okunabilirliği ve anlaşılırlığını artırmak amacıyla altbaşlıklarla verilebilir.

Tartışma *

Araştırmanın önemi ışığında, elde edilen bulgular alanyazın ve yazar yorumları ile tartışılmalıdır.

Sonuç *

Sonuç kısmında tartışmalar ışığında ortaya çıkan ana fikirler açıklanmalıdır.

Öneriler *

Çalışmanın tartışma ve sonucuna uygun önerilerde bulunulmalıdır. Ayrıca alanyazına katkı sağlayacak, gelecekte yapılabilecek çalışmalara ve alandaki uygulamalara yönelik önerileri de içermelidir.

* Tartışma, Sonuç ve Öneriler yazarlar tarafından tek başlık altında toplanabileceği gibi ayrı ayrı da verilebilir.

Teşekkür **

Araştırmanın ortaya çıkarılması aşamasında küçük katkı sağlamış ve/veya çalışmaya katkısı olmuş ancak yazarlık kriterlerini karşılamayan kişi veya kurumlara teşekkürler belirtilmelidir Teşekkür bölümünde adları geçen tüm bireylerin onayı alınmalıdır.

Çıkar Çatışması**

Yazarlar, makaleleriyle ilgili çıkar çatışmalarını (varsa) bildirmelidirler. Eğer makalede dolaylı veya dolaysız ticari bağlantı (istihdam edilme, doğrudan ödemeler, hisse senedine sahip olma, firma danışmanlığı, patent lisans ayarlamaları veya hizmet bedeli gibi) veya çalışma için maddi destek veren kurum mevcut ise yazarlar, kullanılan ticari ürün, firma vb. ile ticari hiçbir ilişkisinin olmadığını ve varsa nasıl bir ilişkisinin olduğunu, Dergi’ye makale gönderme esnasında sorumlu yazar tarafından “Telif Hakkı Devir Formu ve Çıkar Çatışması Beyan Formu”nda ve ayrıca makalede “Kaynaklar”dan önce ve ‘Teşekkür’ yazısından hemen sonra “Çıkar çatışması” başlığı altında bildirmek zorundadır. Eğer çıkar çatışması yoksa bu bölüme “Çıkar çatışması: Yazarlar çıkar çatışması olmadığını beyan ederler” ifadesi yazılmalıdır.

Maddi Destek**

Bu başlık altında varsa çalışmayı destekleyen fon veya kuruluşların adları yazılmalıdır. Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) ya da Bilimsel Araştırma Projeleri’nden (BAP) destek almış olan çalışmalarda, mutlaka destek türü belirtilmelidir.

Yazarlık Katkısı**

Bu kısımda, tek yazarlı makaleler için, yazarın makaleyi tek başına hazırladığına ilişkin beyanına, çok yazarlı makalelerde yazarların araştırmaya katkılarına (araştırmanın planlanması, deneysel uygulamalar, verilerin toplanması ve istatistiksel analiz, makalenin yazımı) yer verilmelidir. Yazarlık katkısı bilgisi kaynaklar bölümünden önce yazılmalıdır.

Etik Kurul Kararları ve İzinler**

Etik kurul kararı gerektiren tüm çalışmalar için ayrı ayrı etik kurul onayı alınmalı ve izinle ilgili bilgilere (kurul adı, tarih ve sayı no) yöntem bölümünde ve ayrıca “Yazarlık katkısı” ndan sonra Kaynakça’dan önce yer verilmelidir. Olgu sunumlarında, bilgilendirilmiş gönüllü onam (olur) formunun imzalatıldığına dair bilgiye makalede yer verilmesi gerekmektedir. Ayrıca, başkalarına ait ölçek, anket, fotoğrafların kullanımı için sahiplerinden izin alınması ve belirtilmesi gerekmektedir.

Örnek 1: X Üniversitesi Etik Kurulu tarafından 01.07.2020 tarihinde B89TK16 sayılı etik kurul onayı alınmıştır.

Örnek 2: X Ölçeğinin kullanımı için yazar(lar)dan (adı/ları yazılarak) e-posta vb. yoluyla izin alınmıştır.

Kaynakça

Bilgi Dünyası’nda makaleler APA kurallarına göre düzenlemekte ve yazarlardan çalışmalarını en son çıkan APA 7 (2020) formatına göre hazırlamaları (Bkz. https://apastyle.apa.org/style-grammar-guidelines/references/examples) beklenmektedir . Metin içi gönderme ve atıflar tam metnin diline uygun verilmelidir. Türkçe tam metin için Türkçe kaynak gösterme usul ve esasları, İngilizce tam metin için İngilizce kaynak gösterme usul ve esasları dikkate alınmalıdır.

Font ailesi Arial ve satır aralığı 4 nk olacak şekilde verilmelidir. Girinti 4. Harf altına gelecek şekilde verilmelidir.

Ekler **

Ek tablo, şekil, grafik ve resimler kaynakça sonrasında yeni bir sayfada verilmelidir. Her bir ek için Ek 1., Ek 2. gibi sınıflandırılmalı ve her bir ek ayrı ayrı başlıklandırılmalıdır. Ek olarak kullanılan bir unsur var ise bu unsura yönelik metin içi yönlendirmeler mutlaka verilmelidir.

** Teşekkür, Çıkar çatışması, Maddi destek, Yazarlık katkısı, Etik kurul kararları ve izinler ve Ek bilgileri yer alması  durumunda bu başlıklar Giriş, Yöntem gibi ana başlık şeklinde verilmelidir.

Tablo ve Şekiller

Tablo ve Şekil başlık ve metin özellikleri APA 7 kuralları dikkate alınarak verilmelidir.

Tablo ve Şekillerin öncesinde ve sonrasında 6 nk boşluk verilir.

Tablo başlıkları ve metin 11 punto ile verilir.

Tablo ve Numarası Koyu (Örn. Tablo 1), Tablo Başlığı ise tablo numarasının çift satır altında ve italik biçim ile belirtilir. Örn. 

Tablo 1 

Tablo Başlığı

Şekil, eğer grafik ve düzenlenebilir bir formatta ise, başlık ve iç metinler 11 punto ile verilir.

Şekil ve Numarası koyu (Örn. Şekil 1), Şekil Başlığı şekil numarasının çift satır altında ve italik biçim ile belirtilir. Örn. 

Şekil 1

Şekil Başlığı

Tablo ve Şekil açıklama notları, var ise, Tablo ve Şeklin altında “Açıklama notu.” yazısı italik olmak üzere metin 11 punto ile verilir.

Başka kaynaklardan aktarılan veya uyarlanan Tablo ve/veya Şekiller için kaynakça ve telif hakkı bildirimi Tablo ve/veya Şekil açıklama notunda belirtilmelidir.

Şekiller bir resim veya düzenlenemez bir görsel içeriyorsa 300 DPI çözünürlüğünde Word içerisinde aktarılmalı ve Makale Gönderme basamaklarının 4. Basamağında Ek Bir Dosya Yükle seçeneği ile orijinal şekil yüklenmelidir.

KAYNAKÇA ÖRNEKLERİ

Kitap

Creswell, J. W. (2014). Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches (4. bs.). Sage Publications.

NOT: APA 7’de kitap künyelerinde “yayın yeri” bilgisi yer almamaktadır.

Gönderme: (Creswell, 2014, s. 126)

                    Creswell (2014, s. 126)

Kitap İçi Bölüm

Baysen, E., Hošková-Mayerová, Š., Çakmak, N. ve Baysen, F. (2017). Misconceptions regarding providing citations: To neglect means to take risk for future scientific research. Š. Hošková-Mayerová, F. Maturo ve J. Kacprzyk (Dizi Ed.), Studies in systems, decision and control series: mathematical-statistical models and qualitative theories for economic and social sciences içinde (Cilt 104, ss. 177-186). Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-319-54819-7_12

Gönderme: (Baysen ve diğerleri, 2017, s. 207)

                    Baysen ve diğerleri (2017, s. 207)

NOT: APA 7’de kitap içi bölümde “yayın yeri” bilgisi yer almamaktadır. Cilt, basım bilgisi ve sayfa aralığı bilgisi parantez içinde yazılmaktadır.

Çeviri Kitap

Aronson, E., Wilson, T. D. ve Akert, R. M. (2012). Sosyal psikoloji (O. Gündüz, Çev.). Kaknüs. (Orijinal basım tarihi c2010)

Gönderme: (Aronson ve diğerleri, 2010/2012, s. 12)

                    Aronson ve diğerleri (2010/2012, s. 12)

DOI Numarası Olan Dergi Makalesi

Zencir, M. B. ve Oğuz, T. (2020). Ankara Üniversitesi araştırmacılarının araştırma verilerinin yönetimine yönelik tutumları ve veri paylaşımı önündeki engeller. Bilgi Dünyası, 21(1), 89-123. https://bd.org.tr/index.php/bd/article/view/543

Gönderme: (Zencir ve Oğuz, 2020, ss. 92-98)

                     Zencir ve Oğuz (2020, ss. 92-98)

Elektronik Makale

Erişti, S. D. ve Belet, Ş. D. (2010).  İlköğretim öğrencilerinin yazılı anlatım ve resimlerinde kültür algıları. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 9(33), 245‐264. https://dergipark.org.tr/tr/pub/esosder/issue/6147/82534

Gönderme: (Erişti ve Belet, 2010, s. 248)

                     Erişti ve Belet (2010, s. 248)

NOT: APA 7’de URL’den sonra “adresinden erişilmiştir”  şeklinde yazma zorunluğu bulunmamaktadır.

Tez

Çakmak, N. (2016). Lisans öğrencilerinin bilgi arama süreçleri ile ilgili kavramları, tutumları ve düşünceleri [Yayımlanmamış doktora tezi]. Ankara Üniversitesi.

Gönderme: (Çakmak, 2016, s. 365)

                    Çakmak (2016, s. 365)

NOT: APA 7’de tezin yapıldığı üniversitenin bulunduğu şehir adı yazılmamaktadır.

Bildiri

Dalal, H. A., Kimura, A. K ve Hoffmann, M. A. (2015, 25-28 Mart). Searching in the wild: Observing information-seeking behavior in a discovery tool [Konferans oturumu]. Proceedings of the ACRL, Portland, Oregon United States. http://www.ala.org/acrl/sites/ala.org.acrl/files/content/conferences/confsandpreconfs/2015/Dalal_Kimura_Hofmann.pdf

Gönderme: (Dalal ve diğerleri, 2015)

                     Dalal ve diğerleri (2015)

Bildiri (Yayımlanmamış)

Şenyurt, Ö. (2017, 18-21 Eylül). Information literacy in Turkish education system [Doctoral Forum]. The Fifth European Conference on Information Literacy, September, Saint-Malo, France.

Gönderme: (Şenyurt, 2017)

                     Şenyurt (2017)

Web Sayfası

World Health Organization. (2020, 18 Ağustos). WHO Director-General's opening remarks at the media briefing on COVID-19 - 18 August 2020. https://www.who.int/dg/speeches/detail/who-director-general-s-opening-remarks-at-the-media-briefing-on-covid-19---18-august-2020

Gönderme: (World Health Organization [WHO], 2020)

                     World Health Organization (WHO, 2020)

Diğer kaynak türleri ile ilgili ayrıntılı bilgiye APA 7 resmi sitesinden ulaşabilirsiniz (https://apastyle.apa.org/style-grammar-guidelines/references/examples).

Telif Hakkı Devri ve Çıkar Çatışması Beyanı

Yayımlanmak üzere Bilgi Dünyası’na gönderilen çalışmalar, daha önce herhangi bir şekilde yayımlanmamış veya herhangi bir yere yayımlanmak üzere gönderilmemiş özgün çalışma niteliği taşımalıdır.

Yazarlar çalışmalarının telif hakkından feragat etmeyi kabul ederek, değerlendirme için gönderimle birlikte çalışmalarının telif hakkını Üniversite ve Araştırma Kütüphanecileri Derneği'ne devretmek zorundadır. Bilgi Dünyası Editör Kurulu makalenin yayımlanması konusunda yetkili kılınır. Bununla birlikte yazarların aşağıdaki hakları saklıdır;

 • Patent hakları,
 • Telif hakkı dışında kalan bütün tescil edilmemiş haklar,
 • Çalışmayı satmamak koşulu ile kendi amaçları için çoğaltma hakkı,
 • Yazarın kendi kitap ve diğer akademik çalışmalarında, kaynak göstermesi koşuluyla, çalışmanın tümü ya da bir bölümünü kullanma hakkı,
 • Çalışma künyesini belirtmek koşuluyla kişisel web sitelerinde veya üniversitesinin açık arşivinde bulundurma hakkı.

Bilgi Dünyası'na çalışma gönderecek yazarlar, "Telif Hakkı Devri ve Çıkar Çatışması Beyan Formu" belgesini doldurmalıdır. Yazarlar doldurdukları formu ıslak imza ile imzalamalıdır. İmzalanan form taranarak sistem üzerinden çalışma gönderim adımlarının 4.’sünde ek dosya yükleme seçeneği ile yüklenmelidir. Telif Hakkı Devri ve Çıkar Çatışması Beyan Formunu iletmeyen yazarların çalışmaları yayımlanmaz.

Bilgi Dünyası'nda yayımlanan tüm makaleler "Creative Commons  Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı" ile lisanslanmıştır. Bu lisans; yayımlanan tüm makalelere, veri setlerine, grafik ve eklere kaynak göstermek şartıyla veri madenciliği uygulamalarında, arama motorlarında, web sitelerinde, bloglarda ve diğer tüm platformlarda çoğaltma, paylaşma ve yayma hakkı tanır. Açık erişim disiplinler arası iletişimi kolaylaştıran, farklı disiplinlerin birbirleriyle çalışabilmesini teşvik eden bir yaklaşımdır. Bilgi Dünyası bu doğrultuda makalelerine daha çok erişim ve daha şeffaf bir değerlendirme süreci sunarak kendi alanına katma değer sağlamaktadır.

Çift Körleme Hakemlik ve Değerlendirme Süreci

Çift körleme hakemlik, bilimsel yayınların en yüksek kalite ile yayımlanması için uygulanan bir yöntemdir. Bu yöntem, bilimsel çalışmaların nesnel (objektif) bir şekilde değerlendirilme sürecinin temelini oluşturmaktadır ve birçok bilimsel dergi tarafından tercih edilmektedir. Hakem görüşleri, Bilgi Dünyası'nın yayın kalitesinde belirleyici bir yere sahiptir. Bilgi Dünyası'na gönderilen tüm çalışmalar aşağıda belirtilen aşamalara göre çift körleme yoluyla değerlendirilmektedir.

Çift Körleme Hakemlik Türü

Bilgi Dünyası, tüm çalışmaların değerlendirme sürecinde çift körleme yöntemini kullanmaktadır. Çift körleme yönteminde çalışmaların yazar ve hakem kimlikleri gizlenmektedir.

İlk Değerlendirme Süreci

Bilgi Dünyası'na gönderilen çalışmalar ilk olarak editörler tarafından değerlendirilir. Bu aşamada, derginin amaç ve kapsamına uymayan, Türkçe ve İngilizce olarak dil ve anlatım kuralları açısından zayıf, bilimsel açıdan kritik hatalar içeren, özgün değeri olmayan, intihal denetiminden geçemeyen, etik kurul izinleri olmayan ve yayın politikalarını karşılamayan çalışmalar reddedilir. Reddedilen çalışmaların yazarları, gönderim tarihinden itibaren en geç iki hafta içerisinde bilgilendirilir. Uygun bulunan çalışmalar ise ön değerlendirme için Editör Kuruluna iletilir.

İntihal Denetimi

Bilgi Dünyası yayın etiği gereği, Dergiye gönderilen çalışmaları ön değerlendirme ve hakemlendirme sürecine geçilmeden önce (İlk değerlendirme süreci) “İntihal denetimi” nden geçirmektedir.

Hakemlendirme süreci sonunda çalışmada önemli yapısal değişiklikler ve eklemeler yapılmış ise, gerek görülmesi durumunda çalışmanın tam metni Editör Kurulu tarafından tekrar intihal denetiminden geçirilir.

İntihal denetimi Turnitin ve iThenticate yazılımları aracılığıyla gerçekleştirilir. Her çalışmanın yazılımlar aracılığıyla ortaya çıkan eşleşmeleri detaylı incelenerek gönderme ve atıfı doğru olan eşleşmeler ayıklanır. Ayıklama sonucunda kalan eşleşmeler incelenerek hatalar tespit edilir ve editör için raporlaştırılır. Editör Kurulu her çalışmanın intihal denetim raporu ışığında çalışma hakkında nihai kararını verir. Raporda yer alan hataların yazarlar tarafından düzeltilmesi istenebilir veya çalışma yazarlara iade edilebilir.

Etik Kurul Onay Beyanı ve İzinler

Bilgi Dünyası yayın etiği gereği, Dergiye gönderilen çalışmaların ön değerlendirme ve hakemlendirme sürecine geçilmeden önce “İlk değerlendirme süreci” nde etik kurul izni gereken çalışmaların yazar(lar) tarafından beyan edilmesini ve belgelendirmesini istemektedir.

2020 yılından itibaren TR DİZİN Dergi Değerlendirme kriterleri güncellenmiştir (Bkz. https://trdizin.gov.tr/?page_id=50) . Bu yeni kriterler çerçevesinde “Etik kurul izni gerektiren çalışmalar için talep edilen belge ve bilgiler” in, geçmiş yıllarda gönderilmiş, değerlendirme süreci tamamlanmış ama henüz yayımlanmamış, değerlendirme süreci devam etse de 2020 yılı öncesi araştırma verileri kullanılmış olan çalışmalar için uygulanması beklenmemektedir. Süreci 2020 yılında başlayıp araştırma verileri 2020 yılına ait makaleler için zorunlu olacaktır. Hangi makaleler için Etik Kurul İzin Belgesi gerektiği aşağıda açıklanmış olup belgesi makale gönderim aşamasında Dergi Yönetim Sistemine yüklenmeyen ve/veya makale içinde Etik Kurul İzni ile ilgili bilgi verilmeyen makaleler değerlendirmeye alınmayacaktır.

Etik Kurul İzni Gerektiren Araştırmalar

 • Anket, mülakat, odak grup çalışması, gözlem, deney, görüşme teknikleri kullanılarak katılımcılardan veri toplanmasını gerektiren nitel ya da nicel yaklaşımlarla yürütülen her türlü araştırmalar,
 • İnsan ve hayvanların (materyal/veriler dâhil) deneysel ya da diğer bilimsel amaçlarla kullanılması,
 • İnsanlar üzerinde yapılan klinik araştırmalar,
 • Hayvanlar üzerinde yapılan araştırmalar,
 • Kişisel verilerin korunması kanunu gereğince retrospektif çalışmalar,

Yukarıda sıralananlar dışında Olgu sunumlarında “Aydınlatılmış olur/onam formu”nun alındığının; başkalarına ait ölçek, anket ve fotoğrafların kullanımı için sahiplerinden izin alındığının ve kullanılan fikir ve sanat eserleri için telif hakları düzenlemelerine uyulduğunun beyan edilmesi gerekmektedir.

Ön Değerlendirme Süreci

Ön değerlendirme sürecinde Editör Kurulu çalışmaların, giriş ve alanyazın, yöntem, bulgular, sonuç, değerlendirme ve tartışma bölümlerini dergi yayın politikaları ve kapsamı ile özgünlük açısından ayrıntılı bir şekilde inceler. Bu inceleme sonucunda uygun bulunmayan çalışmalar en geç dört hafta içerisinde editör görüşleri ve Editör Kurulu değerlendirme raporu ile birlikte iade edilir. Uygun bulunan çalışmalar ise hakemlendirme sürecine alınır.

Hakemlendirme Süreci

Çalışmalar içeriğine ve hakemlerin uzmanlık alanlarına göre hakemlendirilir. Çalışmayı inceleyen Editör Kurulu üyesi, Bilgi Dünyası hakem havuzundan uzmanlık alanlarına göre en az iki hakem önerisinde bulunur veya çalışmanın alanına uygun yeni hakem önerebilir. Sorumlu Editör Kurulu üyesinden  gelen hakem önerileri editör tarafından değerlendirilir ve çalışmalar hakemlere iletilir. Hakemler değerlendirdikleri çalışmalar hakkındaki hiçbir süreci ve belgeyi üçüncü parti kişi ya da kuruluşlarla paylaşmayacakları hakkında garanti vermek zorundadır.

Hakem Raporları

Hakem değerlendirmeleri genel olarak çalışmaların; açıklık, özgünlük, kullanılan yöntem, etik kurallara uygunluk, bulguların ve sonuçların tutarlı bir şekilde sunumu ve alanyazın açısından incelenmesine dayanmaktadır. Bu inceleme aşağıdaki unsurlara göre yapılır:

 1. Açıklık: Değerlendirme raporu çalışma başlığının içeriği kapsaması, çalışmada ele alınan problemin sunumu ve amaçları, yöntemi, konunun önemi, konuyla ilgili alanyazının kapsamı, kurgusu ve anlaşılırlığı hakkında bilgi verir.
 2. Özgünlük:Değerlendirme raporu, çalışmanın alanyazına sağladığı katkı ve çalışmanın özgün değeri hakkında görüş ve yönlendirme içermelidir.
 3. Kalite:Değerlendirme raporu çalışmanın genel olarak niteliğine yönelik görüşlerin yanı sıra çalışmanın alanyazındaki yeri ve kalitesi ile ilgili bilgi vermektedir.
 4. İlgililik:Değerlendirme raporu çalışmada kullanılan yöntemin uygunluğu, araştırma grubunun seçimi ve özellikleri, geçerlik ve güvenilirlik ile ilgili bilgilerin yanı sıra veri toplama ve analiz süreci hakkında görüş içerir. Yöntem çerçevesinde elde edilen bulguların sunumu, analiz yöntemlerinin doğruluğu, araştırmanın amaçları ile erişilen bulguların tutarlılığı, bulgulara dayalı olarak konunun tartışılması, araştırma sorusularına ve hipotezlere uygunluk, genellenebilirlik ve uygulanabilirlik, alanyazına katkı, gelecekte yapılabilecek çalışmalara ve alandaki uygulamalara yönelik öneriler hakkında görüş içerir.
 5. Sunum:Değerlendirme raporu, ihtiyaç duyulan tablo, şekil ve görsellerin verilmesi, terminoloji kullanımı, yapılan/uygulanan testlerin kavramsal açıdan değerlendirilmesine yönelik görüşlerin yanı sıra Türkçe'nin kurallara uygun kullanımı, gönderme ve referansların APA 7 kurallarına ve tam metnin diline uygun verilmesi ile ilgili görüşleri kapsamaktadır.
 6. Genel değerlendirme:Değerlendirme raporu çalışmanın bir bütün olarak özgünlüğü, eğitim alanyazınına ve alandaki uygulamalara sağladığı katkı hakkında görüş içerir.

Değerlendirme sürecinde hakemlerin çalışmanın tipografik özelliklerine göre düzeltme yapmaları beklenmemektedir.

Hakem Değerlendirme Süreci

Hakem değerlendirme süreci için hakemlere verilen süre 6 haftadır. Hakemlerden veya editörlerden gelen düzeltme önerilerinin yazarlar tarafından öneriler doğrultusunda 1 ay içerisinde tamamlanması zorunludur. Hakemler bir çalışmanın düzeltmelerini inceleyerek uygunluğuna karar verebilecekleri gibi gerekliyse birden çok defa düzeltme talep edebilir.

Değerlendirme Sonucu

Hakemlerden gelen görüşler, Editör Kurulu tarafından en geç 2 hafta içerisinde incelenir. Bu inceleme sonucunda Editör Kurulu çalışmaya ilişkin hakem değerlendirmelerine göre çalışma hakkındaki görüşünü editöre iletir.

Editör Kurulu Kararı

Editör, Editör Kurulu ve hakem görüşlerine dayanarak çalışma ile ilgili Editör Kurulu görüşlerini hazırlar. Hazırlanan görüşler Editör tarafından Editör Kurulu görüşleri ve hakem önerileri ile birlikte en geç 1 hafta içerisinde yazarlara iletilir. Bu süreçte olumsuz görüş verilen çalışmalar reddedilir.

Yayın Değerlendirme Süreci Ne Kadar Sürmektedir?

Bilgi Dünyası'na gönderilen çalışmaların yayın değerlendirme sürecinin yaklaşık 6 ay içerisinde sonuçlandırılması öngörülmektedir. Ancak, hakem ya da editörlerin yazarlardan düzeltme istedikleri tarih ile yazarların düzeltmeleri tamamladıkları tarih arasındaki süre, bu 6 aylık süreye dâhil edilmemektedir.

Düzeltme Yönergesi ve Yükleme Rehberi

Bilgi Dünyası'nda değerlendirme sürecindeki çalışmalar için Editör Kurulu ve/veya hakemler tarafından bir defa veya daha fazla düzeltme ve iyileştirme talep edilebilir.

Yazarlar talep edilen düzeltme ve iyileştirme önerilerini nesnel ve çalışmanın özgünlüğünü artırıcı nitelikte olduğunun bilinciyle düzeltmeleri ve iyileştirmeleri eksiksiz, açıklayıcı ve zamanında tamamlamakla yükümlüdür.

Editör Kurulu veya Hakemler tarafından düzeltme istenen çalışmaların yazarlar tarafından gözden geçirilmiş ve düzeltilmiş versiyonları Dergi Yönetim Sistemine aşağıdaki iki dosya şeklinde yüklenmelidir.

 1. Word formatındaki “Gözden Geçir/Değişiklikleri İzle” seçeneği kullanılarak, metin içinde yapılan bütün değişiklikler Editör Kurulu ve/veya Hakemler tarafından herhangi bir hataya sebep olmayacak şekilde rahatlıkla izlenebilecek ve anlaşılabilecek biçimde düzenlenerek sisteme yüklenmelidir.
 2. Bütün düzeltmelerin kabul edildiği ve izlemenin iptal edildiği dosya da ayrıca sisteme yüklenmelidir (Word dosyası formatında).

Makale/Çalışma Geri Çekme

Bilgi Dünyası Dergisi bütünsel ve eksiksiz yayıncılığı önemsemektedir. Bunu sağlamanın, yayın etiğine uygun, güvenilir özgün araştırma makalelerini yayınlamak olduğu bilincindedir. Hata ve yasal hak ve ihlaller içeren (sahte yazarlık iddiaları, intihal, hileli veri kullanımı vb.) durumlarda, yayın politikaları gereği bir çalışma veya makalenin geri çekilmesi aşamasında yazar(lar)a ve editör kuruluna düşen görev ve sorumluluklar aşağıda verilmiştir:

Yazarlar

Yazarların yayımlanmış, erken görünüm veya değerlendirme aşamasındaki çalışmasıyla ilgili bir yanlış ya da hatayı fark etmesi durumunda, geri çekme işlemlerinde dergi editörüyle işbirliği yapma yükümlülüğü bulunmaktadır.

Değerlendirme aşamasındaki çalışmasını geri çekmek isteyen yazarlar, "Makale / Çalışma Geri Çekme Formu"nu doldurarak her bir yazarın ıslak imzası ile imzalanmış ve taratılmış halini [email protected] adresi üzerinden e-posta aracılığıyla Editör Kuruluna iletmekle yükümlüdür. Editör Kurulu geri çekme bildirimini inceleyerek en geç bir hafta içerisinde dönüş sağlar. Editör Kurulu tarafından telif hakları Bilgi Dünyası’na gönderim aşamasında devredilmiş çalışmaların geri çekme isteği onaylanmadıkça yazarlar çalışmasını başka bir dergiye değerlendirme için gönderemezler.

Yazar(lar) çalışmalarını haklı bir gerekçe göstermeksizin, keyfi nedenlerle geri çekmek istemeleri halinde, editörler, gözden geçirenler, yayın kurulu üyeleri ve hakemler tarafından işlenmesinde zaman kaybına neden olduğundan emeğe saygısızlık olarak değerlendirilecektir. Bu kasıtlı talepte bulunan yazar(lar)ın 2 yıl boyunca dergimize çalışma gönderemeyeceği bilgilendirmesi yapılacaktır.

Editörler

Bilgi Dünyası Yayın Kurulu; yayımlanmış, erken görünümdeki veya değerlendirme aşamasındaki bir çalışmaya ilişkin telif hakkı ve intihal şüphesi oluşması durumunda çalışmayı ilişkin bir soruşturma başlatma yükümlülüğü taşır.

Yayın Kurulu yapılan soruşturma sonucunda değerlendirme aşamasındaki çalışmada telif hakkı ve intihal yapıldığını tespit etmesi durumunda çalışmayı değerlendirmeden geri çeker ve tespit edilen durumları detaylı bir şekilde kaynak göstererek yazarlara iade eder.

Yayın Kurulu, yayımlanmış veya erken görünümdeki bir çalışmada telif hakkı ihlali ve intihal yapıldığını tespit etmesi durumunda, en geç bir hafta içerisinde aşağıdaki geri çekme ve bildiri işlemlerini gerçekleştirir.

Etik ihlali tespit edilen çalışmanın;

 1. Elektronik gösterimdeki başlığının başına "Geri Çekildi:" ibaresi eklenir.
 2. Elektronik gösterimdeki Özve Tam Metin içerikleri yerine çalışmanın geri çekilme gerekçeleri, detaylı kanıt kaynakları varsa yazarların bağlı olduğu kurum ve kuruluşların konu hakkındaki bildirimleri ile birlikte Dergi web sitesinin ana sayfasından ilan edilir.
 3. Geri çekme tarihinden itibaren ilk yayımlanacak sayının elektronik kopyasının içindekiler listesine "Geri Çekildi: Çalışma Başlığı" şeklinde eklenir, birinci sayfasından başlamak koşuluyla geri çekme nedenleri ve buna kaynak gösterilen orijinal alıntıları kamuoyu ve araştırmacılarla paylaşılır.
 4. Yazarların bağlı olduğu kuruluş(lar)a yukarıdaki geri çekme bildirimleri iletilir.
 5. Yukarıda sıralanan geri çekme bildirimleri Derginin dizinlendiği kurum ve kuruluşlar ile Milli Kütüphane Başkanlığı'na dizin sistemleri ve kataloglara kaydedilmesi için iletilir.

Ayrıca Editör Kurulu, etik ihlalde bulunan yazarların daha önce yayımlanmış çalışmalarının yayın evlerine veya yayın kurullarına, yayımlanan çalışmaların geçerlik ve güvenilirliğini güvence altına almalarını veya geri çekmelerini önerebilir.

Değerlendirme Sonucuna İtiraz Etme

Bilgi Dünyası'nda değerlendirme sonucu yazarlara iletilen Editör Kurulu ve Bilim Kurulu görüşlerine yazarların itiraz etme hakkı saklıdır. Yazarlar, çalışmaları için yapılan değerlendirme sonucu görüş ve yorumlara ilişkin itiraz gerekçelerini bilimsel bir dille ve dayanaklarını referans göstererek [email protected] adresine e-postayla iletmelidir. Yapılan itirazlar Editör Kurulu tarafından en geç bir ay içerisinde incelenerek (Çalışmadan sorumlu Editör Kurulu üyesi, editörü ve hakemlerine yapılan itirazlar hakkında görüş talep edilebilir) yazarlara olumlu veya olumsuz dönüş sağlanır. Yazarların değerlendirme sonucuna itirazları olumlu bulunması durumunda, Editör Kurulu çalışmanın konu alanına uygun yeni hakemlendirme yaparak değerlendirme sürecini yeniden başlatır.

 

MAKALE / ÇALIŞMA KABULÜ SONRASI SÜREÇLER

Bilgi Dünyası'nda değerlendirme sonucu kabul edilen çalışmalar sırasıyla; intihal kontrolünün yapılması, kaynakça düzenlemesi, gönderme ve atıf kontrolü, mizanpaj ve dizgisinin yapılması, DOI numarasının verilmesi ve erken görünüme açılması süreçlerinden geçer. Erken görünümde yayımlanan çalışmalar Editör Kurulunun uygun bulduğu cilt ve sayıda yayımlanır.

Bilgi Dünyası makale işlem ücreti (değerlendirme ücreti veya basım ücreti) ve makalelere erişim için abonelik ücreti talep etmediği için hiç bir gelir kaynağı bulunmamaktadır.

Kaynakça, Gönderme ve Atıf Kontrolü

Bilimsel araştırmalar daha önce yapılmış olan çalışmaların üzerine geliştirilir. Yapılan çalışmalarda daha önce yapılmış çalışmalara belirli kurallar çerçevesinde gönderme ve atıf yapılarak kaynak gösterilir. Bilimsel çalışmalarda bilerek ya da bilmeyerek yapılan hatalar çalışmanın ve yayının güvenilirliğini zedelemektedir.

Bilgi Dünyası yayın etiği kapsamında değerlendirme sonucu kabul edilen çalışmaların gönderme ve atıflarının doğru ve eksiksiz verilmesini zorunluluk olarak görmektedir. Bu kapsamda her çalışma kabul edildikten sonra Editör Kurulu tarafından kaynakça, gönderme ve atıf kontrolünden geçirilir.

Kabul edilen çalışmaların kaynakça, gönderme ve atıf kontrolü tam metin için aşağıdaki adımlarda yapılmaktadır:

 • Kaynakça APA Kaynak Gösterme Kuralları 7. Sürümünde yer alan usul ve esaslara uygun olarak gözden geçirilir ve eksiklikler düzeltilmesi için yazarlara iletilir.
 • Kaynakçada yer alan her bir atıfa ait metin içi göndermelerin usul ve esaslara göre verilip verilmediği kontrol edilir, hatalı olanlar için yazarlara geri bildirim sağlanır.
 • Metin içi göndermelerin atıfları kontrol edilir. Eksik olanlar yazarlardan talep edilir, hatalı olanlar için yazarlardan düzeltme istenir.

Türkçe tam metin için Türkçe, İngilizce tam metin için İngilizce kaynak gösterme usul ve esasları dikkate alınır.

Mizanpaj ve Dizgi İşlemleri

Bilgi Dünyası makalelerin şekilsel bütünlüğü, okunabilirliği ve standartlar gereği tek tip ve eksiksiz bir sayfa düzeni ile baskı biçimini zorunlu kılar. Bu bağlamda intihal denetimi ve kaynakça düzenlemesi tamamlanan çalışmaların sayfa düzeni ve dizgisi Editör Kurulunun uygun bulduğu bir firma tarafından gerçekleştirilir.

DOI Numarasının Verilmesi

Digital Object  Identifier (DOI) elektronik ortamda yayımlanan her çalışmanın tanımlanmasına ve erişilmesine olanak sağlayan benzersiz bir erişim numarasıdır. Bilgi Dünyası'nda yayımlanan veya erken görünümdeki her çalışma için DOI numarası verilmesi zorunludur.

Kabul aşamasından sonra kaynakça kontrolü ve baskı hali hazırlanan çalışmalara Editör Kurulu tarafından DOI numarası verilir.

Erken Görünüm

Bilgi Dünyası güncel ve özgün bilginin yayılmasını önemsemektedir. Bu kapsamda değerlendirme aşamasını tamamlayarak kabul edilen ve kabulden sonraki süreçleri tamamlanan çalışmalar elektronik olarak erken görünümde yayımlanır. Erken görünümde yayımlanan çalışmalar Editör Kurulunun uygun bulduğu cilt ve sayıda sayfa sayısı verilerek yayımlanır ve erken görünümden kaldırılır. Erken görünümdeki çalışmalar normal sayıda yayımlanacak son sürüm olmayabilir. Çalışmaların yayımlanacak halinde küçük düzenlemeler yapılabilir.

Dil Düzenlemesi

Bilgi Dünyası'na gönderilen çalışmalar tam metin dilinin (Türkçe ve İngilizce) dil bilgisi kurallarına ve bilimsel alanyazınına uygun, sade ve açık bir dil kalitesine sahip olmalıdır. Çalışmalar yabancı kelimelerden arındırılmış temiz ve akıcı bir dille yazılmalıdır. Bu kapsamda çalışmaların değerlendirme için gönderilmeden önce redakte edilmiş olması yayın süreçlerinin daha sağlıklı bir şekilde sürdürülmesini sağlamaktadır.

Editör Kurulu gönderilen çalışmaların değerlendirme süreçlerinde veya kabul aşamasından sonra dil redaksiyon hizmeti alınmasını talep edilebilir. Dil redaksiyon hizmeti alınması talep edilen çalışmanın yazarları aşağıda önerilen firmalardan birinden hizmet alabilirler. Bu talepte bulunulan yazarlar yaptırmış oldukları redaksiyona ilişkin belgeyi Editör Kuruluna sunmalıdır.