Araştırma Görevlilerinin Bilgi Okuryazarlığı Becerileri ve Eğitim Gereksinimleri: Ankara Üniversitesi Örneği

Nevzat ÖZEL

Öz

Bilgi ve iletişim teknolojilerinin sürekli gelişimi, bilgi edinme ve öğrenme ortamlarını doğrudan etkilemekte ve bu ortamların yapısını yeniden şekillendirmektedir. Ayrıca bu ortamlar için kullanılan araçlar, uygulamalar ve hizmetler de değişmekte ve özellikle dijital biçimlerde kullanıma sunulmaktadır. Bu durum, yaşam boyu öğrenme kapsamında bireylerin yeni ortamlara uyum sağlamasını, diğer bir ifadeyle bu ortamlarda bilgi çağının gerektirdiği “bilgi gereksinimini tanımlama”, “etkin biçimde bilgiye erişme”, “bilgiyi değerlendirme”, “bilgiyi kullanma” ve “bilgiyi iletme/sunma” gibi bilgi okuryazarlığı becerilerine sahip olmasını zorunlu kılmaktadır. Belirtilen becerilerin bireylere kazandırılmasında kütüphaneler tarafından düzenlenecek eğitim etkinliklerinin önemli katkıları bulunmaktadır. Bu araştırmada, Ankara Üniversitesi araştırma görevlilerinin kütüphanelerden yararlanma durumları ile bilgi ve iletişim teknolojileri bağlamında bilgi okuryazarlığı beceri düzeylerini belirlemek ve bu konulara yönelik olarak eğitim beklentilerini saptamak amaçlanmıştır. Ankara Üniversitesi’nde görev yapan toplam 1028 araştırma görevlisinden çalışmaya katılan 556 kişi üzerinde gerçekleştirilen araştırmada betimleme yöntemi kullanılmış, veri toplama tekniği olarak anketten yararlanılmıştır. Veriler, PASW (Predictive Analytics SoftWare) adlı yazılım yardımıyla analiz edilmiştir. Araştırma sonucunda, Ankara Üniversitesi araştırma görevlilerinin araştırma süreçlerinin tüm aşamalarında zorlandıkları ve kütüphaneler tarafından hazırlanacak bilgi okuryazarlığı eğitim etkinliklerine gereksinim duydukları saptanmıştır.

Anahtar Kelimeler

Bilgi okuryazarlığı, Bilgi okuryazarlığı eğitimi, Kullanıcı eğitimi, Kütüphaneler

Tam Metin: PDF

DOI: 10.15612/BD.2014.463

Bu çalışma Creative Commons Attribution 3.0 License ile lisanslanmıştır.
Her Hakkı Saklıdır © 2012 ÜNAK