Bilgi Teknolojileri ve Hastane Bilgi Sistemleri Kullanımı: Sağlık Çalışanları Üzerine Bir Araştırma

Yazarlar

  • Oğuz Işık Sakarya Üniversitesi Sağlık Hizmetleri MYO
  • Mahmut Akbolat Sakarya Üniversitesi Sağlık Hizmetleri MYO

DOI:

https://doi.org/10.15612/BD.2010.242

Anahtar Kelimeler:

Hastane bilgi sistemi, Bilgi teknolojileri, Sağlık çalışanları

Özet

Bu çalışmanın amacı, sağlık çalışanlarının bilgi teknolojileri ve hastane bilgi sistemlerini kullanma becerilerini ortaya koymak ve hastane bilgi sistemlerinin faydaları konusundaki görüşlerini değerlendirmektir. Araştırma Nisan 2009 tarihinde Sakarya ilinde faaliyette bulunan 11 hastanede gerçekleşmiştir. Araştırmaya 544 sağlık çalışanı katılmıştır. Veriler anket tekniği ile toplanmıştır. Verilerin analizinde tanımlayıcı istatistiksel yöntemler, Bağımsız Örneklerde t Testi ve One Way ANOVA testi kullanılmıştır. Anketin güvenilirliği Cronbach Alpha katsayısına göre hesaplanmıştır. Sonuçlar %95’lik güven aralığında, p<0,05 anlamlılık düzeyinde değerlendirilmiştir. Çalışmanın sonuçlarına göre sağlık çalışanları kendilerini Office programları, işletim sistemleri ve bilgisayar donanımı ile hastane bilgi sistemleri kullanımında daha yetkin görmektedirler. Ayrıca sağlık çalışanları çalıştıkları bölüm için bilgi teknolojilerinin kullanımının önemli olduğunu düşünmektedirler. Daha çok kendi çalıştıkları bölümlerdeki hastane bilgi sistemleri modüllerini kullanabilmektedirler. Sağlık çalışanlarına göre hastane bilgi sistemleri daha çok bilgilere daha kolay ulaşma, tıbbi hizmetlerin daha kaliteli verilmesi, zaman kaybını önleme, çalışanlar arasında iletişimi kolaylaştırma, poliklinik hastalarına randevu verme ve hasta atamada kullanılmaktadır.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

Yayınlanmış

2010-10-31

Nasıl Atıf Yapılır

Işık, O., & Akbolat, M. (2010). Bilgi Teknolojileri ve Hastane Bilgi Sistemleri Kullanımı: Sağlık Çalışanları Üzerine Bir Araştırma. Bilgi Dünyası, 11(2), 365-389. https://doi.org/10.15612/BD.2010.242

Sayı

Bölüm

Hakemli Makaleler