Bilgi Uzmanlarının Bilgi Teknolojisi Kullanımının Teknoloji Kabul Modeli ile İncelenmesi

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.15612/BD.2021.555

Anahtar Kelimeler:

Bilgi Uzmanı, bilgi teknolojisi, teknoloji kabul modeli, bilgi teknolojisi kabulü, bilgi uzmanlarının tutumları

Özet

Bu çalışmanın amacı, bilgi uzmanlarının bilgi teknolojileri karşısında sergiledikleri tutum ve davranışları nedenleriyle birlikte incelemek, bilgi teknolojilerine karşı gösterilen olumsuz tavrın sebeplerini ortaya koymaktır. Çalışma bu alanda bilgi teknolojilerinin daha etkin kullanımı hususunda yol haritası çıkarmaktadır. Araştırmanın yürütülmesi için Türkiye’de faaliyet gösteren devlet ve vakıf üniversitelerine bağlı kütüphanelerde görevli bilgi uzmanlarına yönelik Teknoloji Kabul Modeli ölçeği ile veriler toplanmış ve 1417 bilgi uzmanından tesadüfi örneklem ile seçilen 300 katılımcıya uygulanmıştır. Anket tekniği ile toplanan veriler IBM SPSS 25 ve AMOS 24.0.0 programları arayıcılığıyla analiz edilmiştir. Katılımcıların niteliklerini belirlemeye yönelik betimleyici istatistiklerin yanı sıra araştırma verilerini ölçmeye yönelik normallik testi, güvenirlik ve geçerlik analizi ve araştırma hipotezlerini test etmek için regresyon analizi uygulanmıştır. Araştırma sonucunda tüm hipotezler desteklenmiş ve modeldeki değişkenler arasında pozitif yönde ilişki tespit edilmiştir.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

Yayınlanmış

2021-05-04

Nasıl Atıf Yapılır

Bayraktar, Şeyda, & Çetinkaya Bozkurt, Özlem. (2021). Bilgi Uzmanlarının Bilgi Teknolojisi Kullanımının Teknoloji Kabul Modeli ile İncelenmesi. Bilgi Dünyası, 22(1), 99-130. https://doi.org/10.15612/BD.2021.555

Sayı

Bölüm

Hakemli Makaleler

Aynı yazar(lar)ın en çok okunan makaleleri