Ortaokul Öğrencileri İçin İnternette Bilgi Arama Stratejileri Öğretim Programının Geliştirilmesi ve Etkisinin Değerlendirilmesi

Yazarlar

  • Halise Şerefoğlu Henkoğlu Adnan Menderes Üniversitesi, Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü
  • Ahmet Mahiroğlu Gazi Üniversitesi, Teknik Eğitim Fakültesi

DOI:

https://doi.org/10.15612/BD.2016.507

Anahtar Kelimeler:

bilgi arama, öğretim programı, ortaokul öğrencileri, internet, web, strateji

Özet

Bu araştırmanın amacı, ortaokul öğrencilerine internette bilgi arama stratejilerini öğretmek için bir öğretim programı geliştirmek ve bu programın etkililiğini değerlendirmektir. Araştırmada, tek grup öntest-sontest yarı deneysel desen kullanılarak; ortaokul 5, 6 ve 7. sınıfta öğrenim gören ve çalışmaya katılmaya gönüllü 98 öğrenciye, araştırma kapsamında geliştirilen “Ortaokul Öğrencileri İçin İnternette Bilgi Arama Stratejileri Öğretim Programı” çerçevesinde bir eğitim programı uygulanmıştır. Araştırmacılar tarafından geliştirilen “Ortaokul Öğrencilerinin İnternette Bilgi Arama Stratejileri Ölçeği” aracılığıyla öntest ve sontest olmak üzere iki aşamada toplanan verilerin analizinde ise ilişkili örneklemler t-testi ve Wilcoxon işaretli sıralar testi kullanılmıştır. Öğretim programının etkililiğinin değerlendirilmesi amacıyla çalışma grubundaki öğrencilerin uygulama öncesinde ve sonrasında ölçeğin bütününe ve alt boyutlarına ilişkin ölçümlerinin karşılaştırılması yapılmıştır. Elde edilen bulgular; çalışma grubundaki öğrencilerin ölçekte ifade edilen internette bilgi arama stratejilerine ilişkin ölçüm değerlerinin tamamında uygulama öncesinden uygulama sonrasına pozitif yönde anlamlı bir farklılığın olduğunu göstermektedir. Bu durum, araştırma kapsamında geliştirilen öğretim programı doğrultusunda verilen eğitim uygulamasının öğrencilerin internette bilgi arama stratejilerini geliştirmede önemli bir etkiye sahip olduğunu ortaya koymaktadır.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

Yayınlanmış

2016-12-30

Nasıl Atıf Yapılır

Şerefoğlu Henkoğlu, H., & Mahiroğlu, A. (2016). Ortaokul Öğrencileri İçin İnternette Bilgi Arama Stratejileri Öğretim Programının Geliştirilmesi ve Etkisinin Değerlendirilmesi. Bilgi Dünyası, 17(2), 165-200. https://doi.org/10.15612/BD.2016.507

Sayı

Bölüm

Hakemli Makaleler