Kaynak Keşif Yeteneğinin Artırılması için İnternet Kaynaklarının İçeriklerinin Standart Biçimde Tanımlanması

Yazarlar

  • Baha Olgun Hacettepe Üniversitesi
  • Hayri Sever Hacettepe Üniversitesi

DOI:

https://doi.org/10.15612/BD.2000.391

Anahtar Kelimeler:

İnternet kaynak keşfi, Web madenleme, RDF, DC, SGML, DSSSL, editör

Özet

İnternet kaynaklarının makinaca anlaşılabilir olmamasından dolayı, kullanıcıların bilgi ihtiyacını karşılamada sorunlar yaşanmaktadır. Kaynakların yapısal olarak gösterilmemesi ve nasıl yorumlanması ge­rektiğinin ilgili kaynağa özgün çözümlerle hal/edilmeye çalışılması, ilk göze çarpan nedenleri oluşturmaktadır. lnternet kaynaklarının gerek sa­yısal ve gerekse de hacimsel olarak çok hızlı artışı göz önünde bu­lundurıJlduğunda, içerik sözcüklere dayalı arama makinalarına ilaveten, otomatik kaynak keşfine ve bilginin harmanlanmasına olanak veren ya­zılım araçlarının gerekliliği ortaya çıkmaktadır. Bu tür yazılım araçlarının başarısı ise, işlenecek kaynakların modellenmesinin standart bir biçimde yapılmasına çok yakından bağlıdır. RDF (Resource Description Fra­mework), böyle bir çabadan doğan anlamsal bir modellemedir ve bu model üzerinde yapılan çalışmalar WWW (World Wide Web) Kon­sorsiyumu tarafından kontrol edilmektedir. DC (Dublin Core) üstveri ele­manları, elektronik katalog bilgilerini tutmak için, RDF"in genişletilebilirlik özelliği kullanılarak tanımlanmıştır. Bu makalede, RDFIDC modeli kul­lanılarak Türkçe elektronik kaynakların içeriklerinin tanımlanmasını sağ­layan H-DCEdit adlı editör aracı tanıtılacaktır. RDF modelinin seri/eştirme sözdizimi olarak SGML (Standard Generalized Markup Language) kul­lanılmıştır. Bu çalışmaya ek olarak, RDF/DC belgelerinin, DSSSL (Do­cument Style Semantics and Specification Language) standardı yar­dımıyla farklı belge biçimlerinde yeniden biçimlenmesi de sağlanmıştır.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

Yayınlanmış

2000-04-30

Nasıl Atıf Yapılır

Olgun, B., & Sever, H. (2000). Kaynak Keşif Yeteneğinin Artırılması için İnternet Kaynaklarının İçeriklerinin Standart Biçimde Tanımlanması. Bilgi Dünyası, 1(1), 56-88. https://doi.org/10.15612/BD.2000.391

Sayı

Bölüm

Hakemli Makaleler