Mimarlık Öğrencilerinin Bilgi Arama Süreçlerine İlişkin Tutumları

Yazarlar

  • Fatma Baysen Yakın Doğu Üniversitesi, Atatürk Eğitim Fakültesi
  • Ayten Özsavaş Akçay Yakın Doğu Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü

DOI:

https://doi.org/10.15612/BD.2017.596

Anahtar Kelimeler:

Bilgi arama süreci, tutum, mimarlık, lisans öğrencileri

Özet

Araştırmanın amacı, mimarlık öğrencilerinin “Bilgi Arama Süreçleri-BAS”ne ilişkin tutumlarını ortaya çıkarmaktır. Araştırmanın örneklemini Yakın Doğu Üniversitesi Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü lisans programında öğrenim gören Türk öğrencileri (n=291) oluşturmaktadır. Araştırmada öğrencilerin BAS’a ilişkin tutumlarını ortaya çıkarmak için “Bilgi Arama Süreçlerine İlişkin Tutum Ölçeği-BASTÖ” kullanılmıştır. Araştırmada verilerin analizinde frekans ve yüzde hesapları yapılmış, Kolmogorov-Smirnov, Mann Whitney U ve Kruskal Wallis testleri uygulanmıştır. Verilerin analizi sonucunda, sınıf düzeyi ve yaşın BAS’a ilişkin tutumları anlamlı düzeyde değiştirmediği tespit edilmiştir. Kız öğrencilerin erkek öğrencilere göre tutumlarının anlamlı ölçüde daha olumlu olduğu bulunmuştur. BAS veya bilgi erişim ile ilgili daha önce eğitim alan öğrencilerin, eğitim almayan öğrencilere göre daha yüksek tutum ortalamasına sahip oldukları tespit edilmesine rağmen, iki grup arasında anlamlı bir farklılık bulunmamıştır. Bu çalışmanın en dikkat çekici bulgusu, mimarlık öğrencilerinin BAS’a ilişkin tutumlarının “orta” düzeyde olduğunun saptanmasıdır. Bu bulgu, mimarlık öğrencilerinin etkili, verimli ve başarılı bir bilgi arama süreci gerçekleştirebilecek yüksek düzeyde olumlu tutuma sahip olmadıklarını göstermektedir. Dolayısıyla, mimarlık öğrencilerinin bilgi arama süreci, bilimsel araştırma, bilgi erişim, bilimsel yazı yazma gibi derslerle daha fazla desteklenmesi önemlidir.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

Yayınlanmış

2018-06-30

Nasıl Atıf Yapılır

Baysen, F., & Özsavaş Akçay, A. (2018). Mimarlık Öğrencilerinin Bilgi Arama Süreçlerine İlişkin Tutumları. Bilgi Dünyası, 18(1), 125-142. https://doi.org/10.15612/BD.2017.596

Sayı

Bölüm

Hakemli Makaleler