Lise Öğrencilerinin İntihal İle İlgili Kavram Yanılgılarının Giderilmesinde Uluslararası Bakalorya Programı’nın Etkisi

Yazarlar

  • Fatma Baysen Yakın Doğu Üniversitesi, Atatürk Eğitim Fakültesi
  • Engin Baysen Yakın Doğu Üniversitesi, Atatürk Eğitim Fakültesi
  • Nermin Çakmak TMMOB Mimarlar Odası Kütüphanesi

DOI:

https://doi.org/10.15612/BD.2017.576

Anahtar Kelimeler:

İntihal, atıf yapma, akademik dürüstlük, kavram yanılgıları, lise öğrencileri, Uluslararası Bakalorya Programı

Özet

Lise öğrencileri araştırma ve proje ödevlerini bilimsel etik ilkelere uygun şekilde yazarken, araştırma ve yazma deneyimlerindeki eksilikleri nedeniyle zorlanmaktadırlar. Öğrencilerin araştırma ödevlerini yazarken karşılaştıkları en büyük problemlerden birisi intihal yapmaktır. Öğrenciler sadece kasıtlı olarak değil, bazen de kavram yanılgılarından dolayı kasıtsız olarak da intihal davranışı sergileyebilmektedirler. Araştırmanın temel amacı, akademik dürüstlük ve ilgili becerilerin öğrencilere kazandırılmasının da hedeflendiği Uluslararası Bakalorya Programı (UBP)’nın, öğrencilerin intihalle ilgili kavram yanılgılarını gidermedeki etkisini incelemektir. Araştırma, UBP kapsamında eğitim alan 114 ve bu kapsamda eğitim almayan 225 öğrenciyle gerçekleştirilmiştir. Veriler, araştırmacılar tarafından geliştirilen üçlü Likert tipi ölçeğin uygulanmasından elde edilmiştir. Verilerin çözümlenmesinde SPSS programından yararlanılmıştır. Her bir madde için frekans ve yüzdeler hesaplanarak elde edilen veriler tartışılmıştır. Bununla birlikte her iki gruptaki öğrenciler arasında her bir madde ile ilgili anlamlı fark olup olmadığını ortaya çıkartmak ve yorumlayabilmek için istatistiksel analiz yöntemlerinden ki-kare kullanılmıştır. Elde edilen bulgulara göre, UB eğitim programı bazı intihal çeşitlerinin giderilmesinde etkilidir, fakat daha fazla başarı sağlanabilmesi için geliştirilmelidir.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

Yayınlanmış

2017-06-30

Nasıl Atıf Yapılır

Baysen, F., Baysen, E., & Çakmak, N. (2017). Lise Öğrencilerinin İntihal İle İlgili Kavram Yanılgılarının Giderilmesinde Uluslararası Bakalorya Programı’nın Etkisi. Bilgi Dünyası, 18(1), 29-47. https://doi.org/10.15612/BD.2017.576

Sayı

Bölüm

Hakemli Makaleler

Aynı yazar(lar)ın en çok okunan makaleleri

1 2 > >>