Google Haritalarda Halk Kütüphanelerine İlişkin Değerlendirmelerin İçerik Analizi: Türkiye’deki İl Halk Kütüphaneleri Örneği

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.15612/BD.2023.711

Anahtar Kelimeler:

İl halk kütüphanesi, sosyal medya, çevrimiçi uygulama, Google Haritalar, çevrimiçi değerlendirme, kütüphane deneyimi

Özet

İnternet dünyasının eriştiği yaygınlık ve yarattığı cazibenin bir yansıması olarak, günümüzde yaşamın bütün alanları ve hemen tüm disiplinler bu mecrayı ve beraberinde getirdiklerini çok daha fazla dikkate almaktadır. Bu noktada ilk akla gelen aktörler ise sosyal medya araçları ve etkileşimli çevrimiçi uygulamalardır. Söz konusu yakınsama, şüphesiz bilgi merkezleri dünyasını da etki ağına almaktadır. Farklı nitelik ve içeriklerle ortaya konan bilimsel çalışmalar da bir yandan bu yakınsamayı doğrularken, diğer yandan da değişim hızına dikkat çekmektedir. Bu çalışmada, Google Haritalar uygulaması üzerinden il halk kütüphaneleri hakkında yapılan değerlendirmelerin farklı açılardan analizleri yapılarak, uygulamanın kütüphaneler için önemine dikkat çekilmesi amaçlanmıştır. Böylelikle, özellikle muhataba yönelik değerlendirme ve görüşlerin özgürce ifade edilebilmesi, etkileşim düzey ve tatmininin yüksek olması ve haritaya bağlı farklı ilişkilendirmeleri içermesi nedeniyle kullanım yaygınlığı sürekli artan Google Haritalar uygulamasının, kütüphaneler tarafından daha çok referans alınarak, elde edilecek verilerin, hizmet yeterliliği ve kullanıcı memnuniyetine dönüşmesine katkı sağlayabilmek hedeflenmiştir. Çalışmada, yazılı doküman ve belge analiz yönteminin yanı sıra, metnin kurgulanmasında betimleme yönteminden yararlanılmıştır. Çalışmanın evrenini Türkiye’deki 81 il halk kütüphanesi oluşturmaktadır. Araştırma kapsamında Google Haritalar uygulaması üzerinden il halk kütüphaneleri ile ilgili yapılmış 6.314 değerlendirme, MAXQDA programı kullanılarak analiz edilmiştir. Elde edilen bulgular, il halk kütüphanelerinin yanı sıra, Türkiye’deki diğer bilgi merkezleri için de Google Haritalar uygulamasının hizmet performansını arttırma, kullanıcı etkileşimi, toplumsal algı ve kabul açısından son derece özgün ve referans alınması gereken verilere sahip olduğunu ortaya koymuştur. Farklı disiplinlerde bilimsel yaklaşımla sıklıkla ele alınan Google Haritalar uygulamasının kütüphanecilik alanı ile ilişkilendirildiği ulusal literatürdeki ilk çalışma olan araştırmanın, tıpkı sosyal medya araçlarında olduğu gibi, Google Haritaların da kütüphaneler tarafından daha ciddiye alınmasına, uygulama aracılığı ile elde edilecek verilerin ve sağlanacak etkileşimin her açıdan daha “iyi” kütüphaneye dönüşmesine katkı sağlayacağı değerlendirilmektedir.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

Yayınlanmış

2023-06-14

Nasıl Atıf Yapılır

Polat, Özgür, & Akkaya, M. A. (2023). Google Haritalarda Halk Kütüphanelerine İlişkin Değerlendirmelerin İçerik Analizi: Türkiye’deki İl Halk Kütüphaneleri Örneği. Bilgi Dünyası, 24(1), 45-72. https://doi.org/10.15612/BD.2023.711

Sayı

Bölüm

Hakemli Makaleler