Kurumsal Bilgi Sistemleri Bağlamında Ürün Yaşam Döngüsü Yönetimi Uygulamalarının Yapılandırılma Süreci: Bir Savunma Sanayii Kuruluşunun Analizi

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.15612/BD.2024.746

Anahtar Kelimeler:

Ürün yaşam döngüsü yönetimi, kurumsal bilgi sistemleri, yapılandırma süreci, bütünleşik sistemler, savunma sanayii

Özet

Bu çalışmanın amacı kurumsal bilgi sistemleri çerçevesinde benimsenen yaklaşımlardan biri olan ürün yaşam döngüsü yönetimi uygulamalarının savunma sanayii kuruluşlarında yapılandırılması sırasında dikkat edilmesi gereken unsurlara ilişkin bir değerlendirme sunmaktır. Bu kapsamda çalışmada büyük ölçekli bir savunma sanayi şirketinde pilot uygulama olarak yapılandırılan sistemin kullanımına yönelik tespitlere odaklanılmaktadır. Çalışmada betimsel yöntem kullanılmıştır. Bu doğrultuda bir savunma sanayii şirketinde kurulan ürün yaşam döngüsü yönetimi sistemini deneyimleyen çalışanlardan anket tekniğiyle veri toplanmıştır. 164 çalışanın yanıtlarını içeren anketlerden elde edilen veriler tanımlayıcı istatistiklerle ve ki-kare değerleri ile sunulmuştur. Bulgulara göre katılımcıların dörtte üçünden fazlası (%75,9) kullandıkları kurumsal sistemler arasında veri taşımaya gereksinim duymaktadır. Katılımcıların %39’u şirkette yapılandırılan pilot uygulamaya kolay alıştığını düşünmektedir. Diğer yandan katılımcıların %35,4’ü aranan bilginin bulunması konusunda, %31,1’i de arayüz kullanımı konusunda zorluk yaşamaktadır. Katılımcıların %42,9’una göre süreçlerin ve sistemin entegre edilmesinde izlenen strateji yetersizdir. Karşılaşılan olumsuzluklara rağmen katılımcıların dörtte üçünden fazlası sisteminin tüm şirkette yapılandırılmasını faydalı ve çok faydalı olarak değerlendirmiştir. Araştırma sonuçları analiz edilen savunma sanayi şirketinde sistemin yapılandırılmasından sonra çoğunlukla arayüz ve bilgi erişimle ilgili konularda zorlukların yaşandığını yansıtmıştır. Bununla birlikte çalışanların çoğunun sistemin yapılandırılma sürecinde izlenen stratejide eksikliklerin olduğunu düşündükleri anlaşılmıştır. Bununla birlikte çalışanların önemli bir bölümü sistemin iş süreçlerine olumlu bir katkı sağladığı görüşündedir. Sonuçlar ayrıca ürün yaşam döngüsü yönetimine dönük sistemlerinin yapılandırılmasında karşılaşılan zorlukların azaltılması ve izlenen stratejilerin iyileştirilmesi için çalışan deneyim ve geri bildirimlerinin süreçlere dahil edilmesi gerektiğini vurgulamıştır.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

Yayınlanmış

2024-06-26

Nasıl Atıf Yapılır

Yüksel, G., & Çakmak, T. (2024). Kurumsal Bilgi Sistemleri Bağlamında Ürün Yaşam Döngüsü Yönetimi Uygulamalarının Yapılandırılma Süreci: Bir Savunma Sanayii Kuruluşunun Analizi. Bilgi Dünyası, 25(1), 150-177. https://doi.org/10.15612/BD.2024.746

Sayı

Bölüm

Hakemli Makaleler

Aynı yazar(lar)ın en çok okunan makaleleri

1 2 > >>