Kütüphanecilik ve Bilgi Yönetimi Literatüründe Kullanıcı

Yazarlar

  • Nazan Özenç Uçak Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü

DOI:

https://doi.org/10.15612/BD.2008.326

Anahtar Kelimeler:

Kullanıcılar, Kullanıcı araştırmaları-Türkiye, Bilgi Dünyası, Türk Kütüphaneciliği, Türk Kütüphaneciler Derneği Bülteni

Özet

Bu çalışmada Türkiye’de kütüphanecilik ve bilgi yönetimi alanlarında kullanıcılar konusunda yapılan tez ve makaleler incelenmiştir. Bu amaçla yüksek lisans ve doktora tezleri ile alanın önemli süreli yayınları olan Türk Kütüphaneciler Derneği Bülteni (1952-1986), Türk Kütüphaneciliği (1987-2006) ve Bilgi Dünyası (2000-2006) dergilerinde yayımlanan makaleler araştırılmıştır. İncelenen 239 tezin 42’sinde (%17,57) ve 1788 makalenin 44’ünde (%2,4) kullanıcılara doğrudan veya dolaylı olarak yer verildiği saptanmıştır. Tezlerin %88’i (42 tez) 1990 sonrasında yapılmıştır. İçerik analizi sonuçlarına göre tezlerin %69’unda kullanıcıların bir bilgi merkezi veya sistemiyle ilişkilendirildiği; %83’ünde betimleme yönteminin kullanıldığı; anketin en sık kullanılan veri toplama tekniği olduğu ve araştırmaların akademisyenler üzerinde yoğunlaştığı anlaşılmaktadır. Makalelerde ise 1971 yılına kadar kullanıcı faktörünün incelenmediği, 1980’li yıllarda bu konuya gösterilen ilginin nispeten arttığı, 1990 sonrasında ise ilgili makale sayısında büyük bir artış olduğu görülmektedir. Makalelerde en sık (%40) araştırılan kullanıcı grubunun öğrenciler olduğu; ağırlıkla bilgi okuryazarlığı ve okuma alışkanlığı konularına değinildiği; betimleme yöntemi ile anket ve görüşme tekniklerinin en sık tercih edilen yöntem ve veri toplama teknikleri olduğu anlaşılmaktadır.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

Yayınlanmış

2008-04-30

Nasıl Atıf Yapılır

Özenç Uçak, N. (2008). Kütüphanecilik ve Bilgi Yönetimi Literatüründe Kullanıcı. Bilgi Dünyası, 9(1), 20-40. https://doi.org/10.15612/BD.2008.326

Sayı

Bölüm

Hakemli Makaleler

Aynı yazar(lar)ın en çok okunan makaleleri